ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
85. ในการเฉลิมฉลองพระวรสารแห่งชีวิตเรายังต้องชื่นชม ยินดี และรู้จักใช้ภาษาท่าทางหลากหลายรวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมเนียมและประเพณีของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้คนทั้งหลายนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วย มีโอกาสและวิถีทางพิเศษต่างๆ ที่ผู้คนของชนชาติและวัฒนธรรมอันแตกต่างกัน แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีต่อชีวิตใหม่ที่ถือกำเนิดมา แสดงถึงการให้ ความเคารพปกป้องชีวิตมนุษย์แต่ละคน แสดงถึงความเอาใจใส่ดูแลผู้ทุกข์ทรมานหรือผู้ขัดสน แสดงถึงความใกล้ชิดต่อผู้สูงอายุและผู้กำลังจะตาย แสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมกับความเศร้าโศก ของผู้ที่คร่ำครวญร่ำไห้ และแสดงถึงความหวังและความปรารถนา ที่จะได้ชีวิตอมตะนั้น

จากการพิจารณาถึงเรื่องนี้ และจากคำแนะนำของบรรดาพระคาร์ดินัลในการประชุมเมื่อปี ค.ศ.1991 ข้าพเจ้าจึงขอเสนอให้ทุกปีมีวันฉลองระลึกถึงชีวิต (Day for Life) ในทุกประเทศทั่วโลก ดังที่สภาพระสังฆราชบางแห่งก็ได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาแล้ว ควรจะมีการวางแผนเตรียมการและเฉลิมฉลองวันระลึกถึงชีวิตเช่นนี้ โดยให้คริสตชนจากทุกภาคส่วนของพระศาสนจักรท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างแข็งขัน จุดมุ่งหมายแรกสุดของการ จัดฉลองวันนี้ก็คือ เพื่อส่งเสริมมโนธรรมในมนุษย์แต่ละคน ใน ครอบครัว ในพระศาสนจักร และในสังคมประชาชนพลเมือง ให้เกิดการรับรู้ถึงความหมายและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ในทุกขั้นตอนและในทุกสภาวะของชีวิต ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยใน เรื่องความร้ายแรงของการทำแท้งและการทำการุณยฆาต โดยที่ ไม่ละเลยมิติด้านอื่นๆ ของชีวิตมนุษย์ที่สมควรได้รับการนำมาพิจารณาทบทวนเป็นครั้งคราวไป ตามที่โอกาสและสถานะการณ์ เรียกร้อง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้