ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
87. โดยทางการร่วมส่วนในงานพันธกิจกษัตริย์ของ พระคริสตเจ้า งานสนับสนุนและส่งเสริมชีวิตมนุษย์ของเรานั้นก็ จะสำเร็จไปได้โดยทางการรับใช้ความรัก ซึ่งพบการแสดงออกด้วยการเป็นสักขีพยานของตัวบุคคลของเรา ด้วยรูปแบบหลากหลายของงานอาสาสมัครงานด้านสังคม และด้วยการอุทิศตนทำงานด้าน การเมือง นี่เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในยุคปัจจุบัน เมื่อ “วัฒนธรรมแห่งความตาย” นั้นขัดแย้งอย่างรุนแรงกับ “วัฒนธรรมแห่งชีวิต” และบ่อยครั้งก็ดูเหมือนว่ามันจะได้เปรียบอยู่ด้วย แต่แม้กระทั่งก่อนหน้านั้นก็มีความจำเป็นอันเกิดจาก “ความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำอาศัยความรัก” (กท 5:6) ดังที่จดหมายของ นักบุญยาโกบ เตือนเราว่า “พี่น้องที่รัก จะมีประโยชน์ใด หากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อ แต่ไม่มีการกระทำ ความเชื่อเช่นนั้นจะ ช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่อง นุ่งห่มประจำวัน แล้วท่านคนหนึ่งพูดว่า ‘จงไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุ่นเถิด’ แต่มิได้ให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายแก่เขา จะมีประโยชน์ใดเล่า ความเชื่อก็เช่นเดียวกันหากไม่มีการกระทำ ก็เป็น ความเชื่อที่ตายแล้ว” (ยก 2:14-17)

ในการรับใช้ความรัก เราจะต้องมีทัศนคติพิเศษเป็นแรงบันดาลใจและช่วยให้เราแยกแยะ กล่าวคือ เราต้องดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นเช่นบุคคลที่พระเจ้าทรงมอบให้เรารับผิดชอบ ในฐานะศิษย์ของพระเยซู เราถูกเรียกมาให้เป็นเพื่อนพี่น้องของมนุษย์ทุกคน (เทียบ ลก 10:29-37) และให้แสดงความรักเป็นพิเศษต่อผู้ ยากจนที่สุด ผู้อยู่โดดเดี่ยวที่สุด และผู้ขัดสนที่สุด ในการช่วยเหลือคนที่หิว คนที่กระหาย คนต่างถิ่น คนที่ไม่มีเสื้อผ้า คนที่เจ็บ ป่วย คนที่ถูกคุมขัง-รวมทั้งเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา และคน ชราที่กำลังทุกข์ทรมานหรือกำลังจะตายด้วย-เราก็มีโอกาสรับใช้ พระเยซูเจ้า พระองค์เองทรงตรัสไว้ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราเอง” (มธ 25 :40) ฉะนั้น เราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่า เราถูกเรียกให้ต้องรายงานและถูกตัดสินตามถ้อยคำชัดเจนของท่านนักบุญยอห์น คริสซอสโตม ที่ว่า “ท่านอยากถวายเกียรติแด่พระกายของพระคริสตเจ้า หรือ ท่านจงอย่าละเลยเมื่อท่านพบว่าพระกายของพระองค์นั้น เปลือยเปล่า จงอย่าแสดงคารวะพระกายนั้นในโบสถ์นี้ด้วยผ้าไหมชั้นดี แล้วละเลยพระกายของพระองค์ที่อยู่ข้างนอกที่ต้องทนกับ ความหนาวเหน็บ และไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นั้น” เมื่อชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การรับใช้ความรักก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ชีวิตนั้นไม่อาจทนรับการมีอคติ หรือการเลือกปฏิบัติได้ เพราะชีวิตมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ และมิอาจถูกล่วงละเมิดได้ในทุกขั้นตอนและทุกสภาพการณ์ของชีวิต ชีวิตเป็นสิ่งดีที่มิอาจแบ่งแยกได้ เราจึงจำเป็นต้อง “แสดงความเอาใจใส่” ต่อทุกชีวิต และต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน อันที่จริง ณ ระดับที่ลึกซึ้งกว่า เรา จำเป็นต้องลงไปสู่รากเหง้าของชีวิตและความรัก

เป็นความรักอันลึกซึ้งต่อมนุษย์ชาย-หญิงทุกคนนี้เองที่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้สร้างประวัติศาสตร์เด่นชัดใน เรื่องความรักเมตตา (charity) ขึ้นมา อันเป็นประวัติศาสตร์ที่นำ เอารูปแบบหลากหลายในการรับใช้ชีวิตเข้ามาในพระศาสนจักรและในสังคมมนุษย์ ซึ่งการรับใช้นี้ก็ได้ปลุกเร้าความรู้สึกชื่นชมจากผู้สังเกตเห็นที่ไม่มีอคติทั้งหลายด้วย กลุ่มคริสตชนทั้งหลายที่มีสำนึกใหม่ถึงความรับผิดชอบ ก็ต้องเขียนประวัติศาสตร์นี้ต่อไป โดยทางงานอภิบาลและงานสังคมสงเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุจุดหมายนี้ได้ จะต้องมีการดำเนินโครงการสนับสนุนชีวิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผู้เป็นแม่ ซึ่งถึงแม้จะไม่มีผู้เป็นพ่ออยู่คอยช่วยเหลือ เธอก็ไม่หวั่นเกรงที่จะให้กำเนิดบุตรมาสู่โลก และเลี้ยงดูเขาให้เติบโตขึ้นมา เรายังต้องให้ความสนใจในทำนองเดียวกันนี้กับชีวิตของผู้เจ็บป่วย ผู้อ่อนแอ หรือผู้กำลังทนทุกข์ทรมานเหล่านั้นโดยเฉพาะขณะที่ใกล้วาระ สุดท้ายของชีวิตด้วย

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้