ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
88. ทุกสิ่งนี้รวมถึงงานให้การศึกษาอบรมด้วยใจอดทน และไม่หวั่นเกรงสิ่งใด ที่มุ่งกระตุ้นให้แต่ละคนและทุกคนช่วย แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน (เทียบ กท 6:2) จำเป็นต้องมีการ ส่งเสริมแบบต่อเนื่องให้มีกระแสเรียกมารับใช้ โดยเฉพาะใน หมู่เยาวชนคนหนุ่มสาว รวมทั้งเรื่องการนำเอาโครงการระยะยาวที่ปฏิบัติได้ และงานริเริ่มต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระวรสาร ลงไปปฏิบัติด้วย

เครื่องมือนำไปสู่จุดหมายนี้มีมากมาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับ การพัฒนาด้วยทักษะและการอุทิศตนจริงจังในเรื่องขั้นตอนแรก ของชีวิต ศูนย์ให้การอบรมเรื่องวิธีธรรมชาติควบคุมการตกไข่ ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลืออันล้ำค่าต่อการเป็นพ่อแม่ผู้มีความรับผิดชอบ ซึ่งบุคคลทุกคนและคนแรกก็คือตัวเด็กต้องได้รับการยอมรับและให้ความเคารพในสิทธิของเขา และ ศูนย์เหล่านั้นเป็นที่ซึ่งการตัดสินใจทุกอย่างนั้นได้รับการชี้แนะจากอุดมการณ์ที่ต้องการมอบตัวเองอย่างจริงใจ หน่วยงานที่ให้คำ ปรึกษาด้านชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวมีภารกิจพิเศษในการให้คำแนะนำและการป้องกัน จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมานุษยวิทยาที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์แบบคริสตชนในเรื่องบุคคลมนุษย์ เรื่องคู่สมรส และเรื่องเพศ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือล้ำค่าในการค้นพบใหม่ ซึ่งความหมายของความรักและชีวิต และในการสนับสนุน ในการช่วยประคับประคองทุกครอบครัวให้ ปฏิบัติพันธกิจของตนเป็น “สักการะสถานแห่งชีวิต” ด้วย ชีวิตที่เกิดมาใหม่ได้รับการดูแลรับใช้โดยศูนย์และบ้านให้ความช่วยเหลืออันเป็นที่ซึ่งชีวิตใหม่นั้นจะได้รับการต้อนรับต้องขอบคุณการ ทำงานของศูนย์ต่างๆ เหล่านั้นที่ผู้เป็นแม่ที่มิได้แต่งงานหลายคน และคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่กำลังประสบปัญหา ได้มีโอกาสค้นพบ ความหวังใหม่ และพบความช่วยเหลือสนับสนุนให้พวกเขาเอาชนะ ความยากลำบาก และความกลัวที่จะรับเอาชีวิตที่เพิ่งปฏิสนธิขึ้น มาใหม่ๆ หรือชีวิตที่เพิ่งลืมตาดูโลกนี้ได้

เมื่อชีวิตถูกท้าทายจากสภาพความยากลำบาก การปรับตัวไม่ได้ ความเจ็บป่วย หรือการถูกปฏิเสธโครงการอื่นๆ-อาทิเช่น หมู่คณะเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด บ้านพักสำหรับผู้ที่มีจิตบกพร่องหรือผู้ป่วยทางจิต ศูนย์ดูแลรักษาและบรรเทาใจผู้ป่วย โรคเอดส์ สมาคมต่างๆ เพื่อความสมานฉันท์เป็นต้น สำหรับผู้พิการ-เป็นการแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงการที่ความรักเมตตา (charity) นั้นสามารถคิดค้นออกมาได้ เพื่อให้เหตุผลใหม่ๆ สำหรับ ความหวัง

และโอกาสที่เป็นไปได้จริงๆ สำหรับชีวิตและเมื่อการมี ชีวิตอยู่บนโลกนี้ใกล้สิ้นสุดลง ก็เป็นความรักเมตตานี้เองที่หา เครื่องมืออันเหมาะสมที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้แล้ว และกำลังป่วยหนักอยู่นั้นให้ได้รับความช่วยเหลือแบบมีมนุษยธรรมอย่างแท้จริง และให้เขาได้รับการตอบสนองที่พอเพียงต่อความต้องการของเขาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความหวั่นวิตก และความรู้สึกว้าเหว่ของเขานั้น ในกรณีเหล่านี้ ครอบครัวต้องเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงกระนั้นครอบครัวก็สามารถได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมากด้วยจากหน่วยงานด้านการสังคมสงเคราะห์ และถ้าจำเป็นก็พึ่งการรักษาด้วยยาบรรเทาความเจ็บปวดได้ โดยใช้ประโยชน์จากการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสังคมอันเหมาะสมที่มีอยู่ในสถาบันของ รัฐหรือในศูนย์บ้านพัก ที่สำคัญก็คือบทบาทของโรงพยาบาล คลีนิค และบ้านพักฟื้นทั้งหลาย จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาทบทวนใหม่ด้วย สถานที่เหล่านี้ไม่ควรเป็นแค่สถาบันที่มีขึ้นมาเพื่อรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้กำลังจะตายเท่านั้น แต่เหนืออื่นใดควรจะเป็นสถานที่ซึ่งความทุกข์ ความเจ็บปวด และความตาย ได้รับการยอมรับและเข้าใจตามความหมายแบบมนุษย์ และเป็นต้น ตามความหมายแบบคริสตชนด้วย สิ่งนี้จะต้องเห็นได้เด่นชัดและมีประสิทธิภาพยิ่งในสถาบันต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้การดูแลรับผิดชอบของคณะทำงานที่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กับพระศาสนจักร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้