ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
89. หน่วยงานและศูนย์ที่ให้บริการแก่ชีวิต และงานริเริ่มอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน และเพื่อความสมานฉันท์ที่สภาพการณ์อาจจะเสนอแนะให้ต้องมีขึ้นในบางครั้งบางคราวนั้น จำเป็นต้องได้รับการอำนวยการโดยบุคคลที่เต็มใจเข้ามาทำงาน และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกเต็มที่ถึงความสำคัญของพระวรสารแห่งชีวิต เพื่อ ความดีของมนุษย์แต่ละคน และของสังคมด้วย

ความรับผิดชอบเฉพาะโดยตรงนั้นเป็นของบุคลากรด้านสาธารณสุข อันได้แก่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล จิตตาภิบาล นักบวชชาย-หญิง ผู้บริหารและอาสาสมัครทั้งหลาย อาชีพ ของคนเหล่านี้เรียกร้องให้พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์และผู้รับใช้ชีวิต มนุษย์ ในบริบทด้านวัฒนธรรมและด้านสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่ง วิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางการแพทย์เสี่ยงที่จะมองไม่เห็น ถึงมิติด้านจริยธรรมที่แฝงอยู่ภายในนั้น พวกมืออาชีพด้านสาธารณสุขเหล่านี้อาจถูกประจญอย่างมากในหลายครั้งให้กลายเป็นผู้บังคับควบคุมชีวิต หรือยิ่งกว่านั้น เป็นตัวการก่อให้เกิด ความตายขึ้นเสียเอง เมื่อต้องเผชิญกับการประจญให้กระทำ เช่นนี้ ความรับผิดชอบของพวกเขาในเวลานี้ก็ยิ่งต้องมีมากขึ้น แรงบันดาลใจลึกซึ้ง และแรงสนับสนุนมากที่สุดของความรับผิดชอบนี้ขึ้นอยู่กับมิติด้านจริยธรรมที่มีอยู่ภายในและมิอาจปฏิเสธได้ของการมีอาชีพทางการสาธารณสุขนี้นั่นเอง อันเป็นสิ่งที่คำสาบานตามจรรยาบรรณแพทย์ (Hippocratic Oath) ที่มีมาแต่นมนาน และยังคงมีผลใช้ได้อยู่จนกระทั่งเวลานี้ ยอมรับรู้ไว้นั้น เป็นคำสาบานที่เรียกร้องให้แพทย์ทุกคน อุทิศตนให้ความเคารพเต็มที่ต่อชีวิต มนุษย์และต่อความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์ การให้ความเคารพเต็มที่ต่อชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ทุกชีวิตนั้นยังเรียกร้องให้ทำการคัดค้านได้ตามมโนธรรมต่อการทำแท้งที่มีการจัดเตรียมการไว้และการทำการุณยฆาตด้วย “การก่อให้เกิดความตาย” ไม่สามารถถือว่าเป็นรูปแบบของการให้การรักษาทางการแพทย์ได้ แม้แต่เมื่อความตั้งใจนั้นเป็นไปตามการร้องขอของผู้ป่วยก็ตาม มันเป็นการกระทำตรงกันข้ามกับการมีอาชีพเป็นผู้ดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมุ่งให้เป็นอาชีพที่ยืนยันมั่นคงเต็มที่เพื่อชีวิตโดยไม่หวั่นเกรงสิ่งใดทั้งสิ้น งานศึกษาวิจัยหลักคุณธรรมด้านชีวแพทย์ (bio-ethical research) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสนามงานที่นำผลประโยชน์ใหญ่หลวงมาสู่มวลมนุษย์ ก็จะต้องปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทดลองการค้นคว้าวิจัย หรือการประยุกต์ต่างๆ ที่ ไม่ยอมรับศักดิ์ศรีอันมิอาจล่วงละเมิดได้ของบุคคลมนุษย์ และ หากเป็นเช่นนี้ ก็มิใช่เป็นงานรับใช้มนุษย์อีกต่อไปแต่กลับเป็น เครื่องมือที่ทำร้ายมนุษย์จริงๆ โดยแฝงมาในรูปว่าเป็นการช่วยเหลือ ผู้คนทั้งหลาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย  

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้