ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
90. ผู้ทำงานอาสาสมัครก็มีบทบาทพิเศษเช่นกันนั่นคือ พวกเขามีส่วนช่วยงานรับใช้ชีวิตได้มากทีเดียว เมื่อพวกเขาผนวกเอาความสามารถทางด้านอาชีพเข้ากับความรักด้วยใจกว้างแบบ ไม่เห็นแก่ตัวของตน พระวรสารแห่งชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้ พวกเขาปรับระดับความรู้สึกของการเป็นผู้มีน้ำใจดีให้สูงขึ้นสู่ระดับความรักเมตตาของพระคริสตเจ้า ให้พวกเขารื้อฟื้นความสำนึกถึงศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ทุกคนอยู่ทุกๆ วัน แม้จะต้องทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตาม ให้พวกเขาค้นหาความต้องการ ของผู้คนทั้งหลาย และเมื่อจำเป็นก็ลงมือกระทำการตามแนวทางใหม่เหล่านั้นที่มีความต้องการมากกว่า แต่การดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนมีอยู่น้อยกว่านั้น

ถ้าจะให้ความรักเมตตานั้นเป็นจริงขึ้นมาและมีประสิทธิผล แล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องนำเอาพระวรสารแห่งชีวิตไปลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยรูปแบบบางอย่างทางงานด้านสังคม และโดยการอุทิศตนทำงานทางด้านการเมืองด้วย ให้เป็นหนทางที่จะช่วยปกป้องและส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ในสังคมอันหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้นนี้ ปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่มต่างๆ และสมาคมทั้งหลาย แม้ว่าจะมีเหตุผลแตกต่างกันและอยู่ในวิถีทางที่แตกต่างกันก็ตาม ทั้งนี้มีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์สังคม และในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านนิติบัญญัติ ด้วยการให้ความเคารพต่อทุกคนและยังคง รักษาหลักการประชาธิปไตยไว้ ก็จะมีส่วนร่วมสร้างสังคมมนุษย์ขึ้นมา ที่ในสังคมแบบนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนจะได้การยอมรับและได้รับการปกป้อง และเป็นสังคมที่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนได้รับการคุ้มครอง และได้รับการช่วยให้เจริญก้าวหน้า ขึ้นด้วย

ภารกิจนี้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะโดยตรงของบรรดา ผู้นำประชาชน ในเมื่อเขาถูกเรียกมาให้รับใช้ประชาชนและความดี ส่วนรวม เขาจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำการเลือกอย่างกล้าหาญที่จะ สนับสนุนชีวิต เป็นต้นโดยอาศัยมาตรการทางการออกกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย ที่กฎหมายและการตัดสินใจต่างๆ นั้นกระทำขึ้นบนพื้นฐานการเห็นพ้องต้องกันของผู้คนส่วนใหญ่ ความสำนึกถึงความรับผิดชอบเป็นส่วนบุคคลในมโนธรรมของบุคคลผู้ได้รับอำนาจมานั้นก็อาจถูกทำให้อ่อนแอลงไปได้ แต่ไม่มีใครสามารถละทิ้งความรับผิดชอบของตนนั้นได้ โดยเฉพาะเมื่อเขามีภารกิจในการออกกฎหมายหรือในการทำการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งเรียกร้องให้บุคคลผู้นั้นต้องให้คำตอบต่อพระเจ้า ต่อมโนธรรมของตนและต่อสังคมโดยรวม ถึงการเลือกต่างๆ ของตน ซึ่งอาจขัดแย้งกับความดีส่วนรวมด้วย แม้ว่ากฎหมายมิใช่เป็นเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวในการปกป้องชีวิตมนุษย์ก็ตาม ถึงกระนั้น กฎหมายก็เป็นส่วนสำคัญและบางครั้งก็มีบทบาทอย่างยิ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบความคิดและความประพฤติของมนุษย์ด้วย ข้าพเจ้าใคร่ขอย้ำอีกครั้งว่า กฎหมายที่ล่วงละเมิดสิทธิตามธรรมชาติที่จะมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ผู้บริสุทธิ์นั้น เป็นกฎหมายที่อยุติธรรม และเมื่อเป็นกฎหมายที่อยุติธรรม มันก็ใช้เป็นกฎหมายไม่ได้ เพราะเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงใคร่ของร้องอีกครั้งต่อผู้นำทางด้านการเมืองทั้งหลาย อย่าได้ผ่านกฎหมายเหล่านั้น ที่ในเมื่อไม่ยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ จึงเป็นกฎหมายที่บั่นทอนทำลายวัสดุโครงสร้างของสังคมมนุษย์

พระศาสนจักรรู้ดีว่าเป็นการยากที่จะทำการต่อสู้ปกป้องชีวิตมนุษย์ให้ได้ผลโดยทางกฎหมายในสังคมประชาธิปไตย หลากหลายเหล่านี้ เนื่องจากมีกระแสวัฒนธรรมที่มีมุมมอง แตกต่างกันอยู่มากมาย ในเวลาเดียวกัน ในเมื่อแน่ใจว่าความจริงทางด้านศีลธรรมนั้นไม่พลาดที่จะเป็นที่รู้สึกได้อยู่ในทุกมโนธรรมของมนุษย์ พระศาสนจักรจึงให้กำลังใจผู้นำทั้งหลายทางด้าน การเมือง โดยเริ่มจากผู้นำที่เป็นคริสตชน อย่ายอมตามแต่ให้ พวกเขาทำให้การเลือกเหล่านั้น นำไปสู่การก่อสร้างระเบียบที่ยุติธรรมขึ้นใหม่ในการปกป้องและส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงสิ่งที่สามารถบรรลุผลได้จริงเป็นสำคัญ ควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า การขจัดกฏหมายที่อยุติธรรมออกไปก็ยังไม่เพียงพอ สาเหตุเบื้องลึกต่างๆ ของการทำลายล้างชีวิตมนุษย์ต้องถูกกำจัดให้สิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการให้ประกันการ สนับสนุนอันถูกต้องต่อครอบครัวและต่อการเป็นมารดา นโยบายส่งเสริมชีวิตครอบครัวต้องเป็นพื้นฐานและพลังผลักดันให้แก่ นโยบายด้านสังคมทั้งหลาย เพราะเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องจัด วางงานริเริ่มต่างๆ ด้านสังคมและด้านการเมืองที่สามารถให้ประกันสภาวะเงื่อนไขต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอิสรภาพที่แท้จริงในการเลือกในเรื่องต่างๆ ของการเป็นบิดามารดา จำเป็นต้องมีการคิดกันใหม่ถึงเรื่องนโยบายต่างๆ ด้านแรงงาน ด้านชีวิตในเมืองใหญ่ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านงานรับใช้สังคม เพื่อที่จะประสานตารางการทำงานให้เข้ากับการจัดเวลาให้แก่ครอบครัว เพื่อจะได้สามารถมีเวลาดูแล เอาใจใส่ลูกๆ และผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้