ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
91. ปัจจุบันนี้ ส่วนสำคัญของนโยบายที่ช่วยส่งเสริมชีวิต ก็คือ เรื่องการเติบโตของประชากรมนุษย์แน่นอน ผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองมีความรับผิดชอบที่จะ “เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางเรื่องสถิติการเจริญเติบโตของประชากร” แต่การเข้ามาจัดการ เช่นนี้จะต้องคำนึงถึงและให้ความเคารพเสมอต่อความรับผิดชอบแรกและมิอาจหลีกเลี่ยงได้ของคู่สามีภรรยาและครอบครัวทั้งหลาย และไม่อาจนำเอามาใช้ได้ซึ่งวิธีต่างๆ ที่ไม่ให้ความเคารพต่อบุคคลมนุษย์และสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์อันเริ่มต้นด้วยการมี สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ทุกคน ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ ยอมรับไม่ได้ทางด้านศีลธรรมที่จะสนับสนุนแม้จะไม่ถึงกับบังคับก็ตาม ซึ่งการใช้วิธีต่างๆ อาทิ เช่น การคุมกำเนิด การทำหมัน และการทำแท้ง เพื่อควบคุมการให้กำเนิดบุตร วิธีการแก้ปัญหาเรื่องประชากรนั้นแตกต่างกันไป รัฐบาลต่างๆ และหน่วยงานนานาชาติทั้งหลาย ก่อนอื่นหมด ต้องพยายามสร้างเสริมสภาวะเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข และวัฒนธรรมที่จะ ช่วยให้คู่สมรสตัดสินใจเลือกมีบุตรด้วยอิสรภาพเต็มที่ และด้วยความรับผิดชอบของตนจริงๆ รัฐบาลและหน่วยงานเหล่านั้นต้องพยายามให้ประกันถึง “การมีโอกาสมากขึ้นและการแบ่งสรรทรัพย์สมบัติที่ยุติธรรมมากขึ้น เพื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะได้มีส่วนเท่าเทียมกันในสรรพสิ่งที่ถูกสร้างมานั้น จะต้องมีการแสวงหาการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับโลกด้วย โดยการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจแท้จริงที่มีการแบ่งปันสรรพสิ่งร่วมกัน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ” นี่เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์และครอบครัว รวมทั้งต่อมรดกตกทอดแท้ทาง วัฒนธรรมของประชาชาติทั้งหลายด้วย

การรับใช้พระวรสารแห่งชีวิตจึงเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ และซับซ้อน การรับใช้นี้ยิ่งปรากฏมากขึ้นเป็นสนามงานอันมี คุณค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการร่วมมือกันด้านบวกกับพี่น้องชาย-หญิงของคริสตจักรต่างๆ และกลุ่มคริสตชนอื่นๆ ด้วย อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเรื่องการสร้างเอกภาพที่ปฏิบัติได้จริง ระหว่างคริสตจักรต่างๆ (practical ecumenism) ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาพระสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ได้สนับสนุนไว้อย่างมาก ยังปรากฏด้วยว่าการรับใช้พระวรสารแห่งชีวิตเป็นสนามงานที่พร้อมสำหรับการเสวนาและการร่วมมือทำงานกับผู้นับถือศาสนาอื่น รวมทั้งกับมนุษย์ผู้มีน้ำใจดีทั้งหลายด้วย ไม่มีใครสักคนหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดจะมีสิทธิผูกขาดในเรื่องการปกป้องและสนับสนุนชีวิตได้ สิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจและความรับผิดชอบของมนุษย์ทุกคน ขณะ กำลังย่างเข้าสู่สหัสวรรษที่สามนี้ ก็มีการท้าทายอันยากลำบาก เผชิญหน้าเราอยู่ การลงมือพยายามอย่างจริงจังของผู้มีความ เชื่อในคุณค่าของชีวิตเท่านั้น จึงจะสามารถป้องกันมิให้อารยธรรม มนุษย์เกิดผลกระทบย้อยถอยหลังอันมิอาจคาดการณ์ได้

“ลูกๆ ของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศ
รอบสำรับของท่าน” (สดด 128:3)
ครอบครัวเป็น “สักการะสถานแห่งชีวิต”

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้