ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
92. ภายใน “ประชากรแห่งชีวิตและประชากรเพื่อชีวิต” นี้เองที่ครอบครัวมีความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ความรับผิดชอบนี้มาจากธรรมชาติของครอบครัวที่เป็นหน่วยรวมของชีวิตและ ความรัก ที่มีพื้นฐานจากการสมรสและจากพันธกิจที่จะต้อง “พิทักษ์ เผยแสดง และสื่อความรัก” นี่เป็นเรื่องความรักของ พระเจ้าเองที่ผู้เป็นพ่อแม่เป็นผู้ร่วมงานกับความรักนี้ และเป็น

ผู้ให้ความหมายแก่ความรักนี้ เมื่อทั้งสองส่งผ่านชีวิตและเลี้ยงดูชีวิตนั้นตามแผนการดุจบิดาของพระเป็นเจ้า นี่เป็นความรัก ที่กลายเป็นความไม่เห็นแก่ตัว เป็นการยอมรับและเป็นของขวัญภายในครอบครัว สมาชิกแต่ละคนได้รับการยอมรับ ได้รับการ เคารพ และได้รับเกียรติ ทั้งนี้เพราะเขาเป็นบุคคลมนุษย์ และ ถ้าสมาชิกครอบครัวคนใดมีความจำเป็นมากกว่า เขาก็จะได้รับ การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษยิ่งขึ้นด้วย

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชีวิตทั้งชีวิตของสมาชิกครอบครัวนับแต่เกิดมาจนกระทั่งตาย ครอบครัวเป็น “‘สักการะสถานแห่งชีวิต’ จริงๆ นั่นคือเป็นสถานที่ที่ชีวิต-ของขวัญจากพระเจ้าแก่มนุษย-สามารถได้รับการต้อนรับจริงๆ และได้รับการปกป้องให้ต่อสู้กับการโจมตีต่างๆ ที่ชีวิตนั้นต้องเผชิญ และสามารถ พัฒนาให้สอดคล้องตามสิ่งที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตเป็นมนุษย์นั้นด้วย” ผลที่ตามมาก็คือบทบาทของครอบครัวในการสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิต “จึงเป็นสิ่งสำคัญและไม่อาจมีสิ่งใดมา แทนที่ได้”

ในฐานะที่ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน (domestic church) ครอบครัวจึงอยู่ร่วมกันเพื่อประกาศ เฉลิมฉลองและรับใช้พระวรสารแห่งชีวิต นี่คือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับคู่สามีภรรยาเป็นอันดับแรก ผู้ถูกเรียกมาเป็นผู้ให้ชีวิต บนพื้นฐานของการตระหนักยิ่งขึ้น ถึงความหมายของการให้กำเนิดมนุษย์ว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษยิ่งที่เผยแสดงอย่างชัดเจนว่า ชีวิตมนุษย์ เป็นของประทานที่ได้รับมา เพื่อจะได้มอบให้เป็นของขวัญต่อไป ในการให้กำเนิดชีวิตใหม่ ผู้เป็นพ่อแม่สำนึกดีว่าบุตร “เป็นผลอันเกิดมาจากการที่ทั้งสองมอบความรักเป็นของขวัญให้แก่กันและกัน และก็ได้รับของขวัญนั้นจากกันและกัน อันเป็นของขวัญที่มา จากทั้งสองฝ่าย”

เหนืออื่นใดในการเลี้ยงดูบุตรนั้นเองที่ครอบครัวบรรลุผลพันธกิจของตนในการประกาศพระวรสารแห่งชีวิต ด้วยคำพูดและด้วยแบบอย่างของพ่อแม่ในการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและในการเลือกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และโดยอาศัยการกระทำและเครื่องหมายต่างๆ ตามที่เป็นอยู่จริงๆ นั้น พ่อแม่ก็ช่วยนำบุตรของตนไปสู่อิสรภาพแท้ ที่ทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้ในการเต็มใจ มอบตัวเองเป็นของขวัญ และพ่อแม่ก็ช่วยเพาะปลูกขึ้นในตัวบุตร ซึ่งการมีความเคารพต่อผู้อื่น การมีสำนึกถึงความยุติธรรม การเปิดใจตนเอง การเสวนากับผู้อื่นการรับใช้ด้วยใจกว้าง การมีความสมานสามัคคี และคุณค่าอื่นๆ ทั้งหลายที่ช่วยให้มนุษย์เจริญชีวิตแบบเป็นของขวัญแด่ผู้อื่นได้ ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร พ่อแม่ คริสตชนต้องเอาใจใส่สนใจในเรื่องความเชื่อของบุตร และต้อง ช่วยให้เขาเติมเต็มกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงมอบให้เขานั้นด้วย

พันธกิจของพ่อแม่ในฐานะผู้ให้การศึกษาอบรมบุตรควรรวมถึงการอบรมสั่งสอน และการมอบแบบอย่างที่ดีแก่บุตรถึงความหมายแท้ของความทุกข์และความตายด้วย พ่อแม่จะสามารถทำเช่นว่านี้ได้หากรับรู้ได้เร็วถึงความทุกข์หลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นอยู่รอบ ตัว และยิ่งกว่านั้นหากพ่อแม่จะสนับสนุนให้บุตรมีทัศนคติขอบอยู่ใกล้ชิด ชอบให้ความช่วยเหลือ และร่วมส่วนกับสมาชิกที่เจ็บป่วย หรือผู้สูงอายุของครอบครัวของตนด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้