ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
93. ครอบครัวเฉลิมฉลองพระวรสารแห่งชีวิตโดยทาง การสวดภาวนาประจำวัน ทั้งการสวดเป็นส่วนบุคคลและการสวด ร่วมกันทั้งครอบครัว ครอบครัวร่วมกันสวดภาวนาเพื่อถวายเกียรติ และโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตอันเป็นของประทานมาจาก พระองค์ และวอนขอความสว่างกับพละกำลังจากพระองค์เพื่อให้ เผชิญความยากลำบากและความทุกข์ได้โดยไม่สูญสิ้นความหวัง แต่การเฉลิมฉลองที่ให้ความหมายแก่รูปแบบอื่นในการภาวนา และการนมัสการพระเจ้านั้นพบได้ในการเจริญชีวิตประจำวัน ร่วมกันของครอบครัวนั้นเอง ถ้าหากเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรัก และการมอบตัวเองแก่กัน

การเฉลิมฉลองนี้จึงกลายเป็นการรับใช้พระวรสารแห่งชีวิต ที่แสดงออกโดยทางความสมานสามัคคีที่ประสบพบได้ภายในและรอบๆ ครอบครัวนั้น ที่แสดงออกมาในรูปของการให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีด้วยความรัก ที่แสดงให้เห็นในเหตุการณ์ราบเรียบธรรมดาๆ ในชีวิตแต่ละวันนั่นเอง สิ่งที่แสดงให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษถึงการมีความสมานสามัคคีกันระหว่างครอบครัว ต่างๆ ก็คือ การเต็มใจรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กๆ ที่ถูกพ่อแม่ของตนทอดทิ้ง หรือเด็กๆ ที่อยู่ในสภาพตกทุกข์ได้ยาก ความรักฉันท์พ่อแม่ที่แท้จริงนั้นพร้อมเสมอที่จะก้าวไปไกลเกินกว่าสายสัมพันธ์ทางเลือดเนื้อ เพื่อจะรับเด็กจากครอบครัวอื่นมาเลี้ยงดู ให้เด็กมีโอกาสได้รับสิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อความผาสุกและเพื่อการพัฒนาเต็มที่ของเขาในบรรดารูปแบบหลากหลายของการอุปการะ ช่วยเหลือเด็กๆ นั้น มีรูปแบบหนึ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การอุปการะเด็กแบบห่างไกล เป็นต้นในกรณีที่เหตุผลของการที่พ่อแม่เด็กยกเด็กคนนั้นให้เรา นั้นมีสาเหตุมาจากความยากจนแสนสาหัสของครอบครัวนั้นโดยทางการอุปการะเด็กด้วยวิธีแบบนี้ พ่อแม่ของเด็กจะได้รับความช่วยเหลืออันจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนเลี้ยงดูลูกๆ ของตนได้ โดยที่เด็กคนนั้นไม่ต้องถูก แยกออกมาจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของตนด้วย

ในเมื่อ “มีความตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ที่จะอุทิศตน เพื่อความดีส่วนรวม” แล้วไซร้ ความสมานฉันท์ก็จำเป็นต้องได้รับการลงมือปฏิบัติด้วย โดยทางการเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตด้านสังคมและด้านการเมืองด้วยการรับใช้พระวรสารแห่งชีวิตจึงหมายความว่าครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาศัยการเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมครอบครัว ก็ลงมือทำงานเพื่อให้แน่ใจได้ว่า กฎหมายต่างๆ และสถาบันทั้งหลายของฝ่ายรัฐไม่มีวันที่จะล่วงละเมิดสิทธิที่ จะมีชีวิตอยู่นั้น นับแต่เมื่อชีวิตนั้นปฏิสนธิจนถึงแก่ความตาย ตามธรรมชาติ แต่กฎหมายและสถาบันเหล่านั้นกลับช่วยปกป้อง และส่งเสริมชีวิตด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้