ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
94. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อผู้สูงอายุด้วยในขณะ ที่ในบางวัฒนธรรม ผู้สูงอายุยังคงเป็นส่วนที่สำคัญ และมีบทบาทยิ่งส่วนหนึ่งของครอบครัว แต่ในบางวัฒนธรรมกลับถือว่า ผู้สูงอายุนั้นไม่มีประโยชน์ เป็นภาระและถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ตรงนี้เองที่มีการประจญง่ายขึ้นให้หันเข้าหาวิธีการทำการุณยฆาต

การปล่อยปละละเลยผู้สูงอายุ หรือการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่ยอมรับผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจทนรับได้ การที่ผู้สูงอายุ ยังอยู่ในครอบครัว หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยังอยู่ใกล้ๆ ครอบครัวนั้นในกรณีมีที่ว่างจำกัดสำหรับการอยู่อาศัยหรือมีสาเหตุอื่น ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถอยู่ในครอบครัวได้นั้น ถือเป็นเรื่องพื้นฐาน ที่สำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างบรรยากาศการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน และช่วยเสริมเรื่องการสื่อสารกันระหว่างคนต่างวัยด้วย ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ หรือสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งสิ่งที่สูญหายไปคือสิ่งที่เป็น “พันธสัญญา” แบบหนึ่งระหว่าง คนที่มีวัยต่างกันนั้น เช่นนี้เองพ่อแม่ เมื่อถึงวาระสูงวัย ก็สามารถได้รับจากบุตรทั้งหลายของตน ซึ่งการยอมรับและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นที่พ่อแม่ได้มอบให้แก่บุตรเมื่อพวกเขาถือกำเนิดมาในโลกนี้ บทบัญญัติของพระเจ้าเรียกร้องให้เรานบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตน (เทียบ อพย 20:12 ;ลนต 19:3) แต่ยังมีมากกว่านั้น กล่าวคือ ผู้สูงอายุมิใช่จะต้องถูกถือว่าเป็นผู้ที่เราจะต้องดู และเอาใจใส่ อยู่ใกล้ชิดและรับใช้ท่านเท่านั้น พวกท่านยังได้มีส่วนสำคัญช่วยเสริมสร้างพระวรสารแห่งชีวิตขึ้นมาด้วย ต้อง ขอบคุณประสบการณ์ต่างๆ ที่ท่านสั่งสมไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ผู้สูงอายุจึงสามารถเป็น และจะต้องเป็นบ่อเกิดความฉลาดรอบรู้และสักขีพยานถึงความหวัง และความรักด้วย

ถึงแม้เป็นความจริงที่ว่า “อนาคตของมนุษย์ชาติผ่านมาทางครอบครัวมนุษย์” ก็ต้องยอมรับว่าสภาวะเงื่อนไขต่างๆ ในสมัยใหม่นี้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทำให้ภารกิจในการรับใช้ครอบครัวนั้นยากลำบากและจำเป็นมากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อที่จะเติมเต็มกระแสเรียกของครอบครัวในฐานะเป็น “สักการะสถานแห่งชีวิต” เป็นเซลหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่รักและต้อนรับชีวิต ได้นั้น ก็จำเป็นเร่งด่วนที่ครอบครัวจะต้องได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนหมู่คณะต่างๆ และฝ่ายรัฐจะต้องให้ประกันการสนับสนุนทุกอย่างที่ครอบครัวจำเป็นต้องได้รับ เพื่อจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในวิถีทางแบบมนุษย์ได้จริงๆ ในส่วนของพระศาสนจักรนั้น พระศาสนจักรจะต้องไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายที่จะให้การส่งเสริมแผนการดูและอภิบาลครอบครัวทั้งหลาย ที่ช่วยให้ทุกครอบครัวได้ค้นพบและเจริญชีวิตพันธกิจของตนเผยแพร่พระวรสารแห่งชีวิตด้วย ใจยินดีและกล้าหาญ

“จงดำเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสว่าง” (อฟ 5:8)
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย