ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

     ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
95. “จงดำเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสว่าง...จงพยายามเรียนรู้สิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า จงอย่าเกี่ยวข้องกับกิจการ แห่งความมืด ซึ่งไร้ผล” (อฟ 5:8,10-11) ในบริบททางสังคมใน ปัจจุบัน ที่เห็นได้เด่นชัดจากการต่อสู้ดิ้นรนกันรุนแรงระหว่าง “วัฒนธรรมแห่งชีวิต” กับ “วัฒนธรรมแห่งความตาย” ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาจิตสำนึกลึกซึ้งแบบมีวิจารณญาณ (deep critical sense) ที่สามารถวินิจฉัยแยกแยะคุณค่าแท้ต่างๆ และ ความต้องการอันแท้จริงเหล่านั้น

สิ่งที่ได้รับการเรียกร้องเร่งด่วนก็คือให้มีการรวมพลังมโนธรรมทั้งหลายทั่วไปและให้มีความพยายามด้านจริยธรรมที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยกันรณรงค์ครั้งใหม่ให้มีการสนับสนุนชีวิตเราทั้งหมดต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิตขึ้นมากล่าวคือ ที่ว่าใหม่ ก็เพราะเป็นวัฒนธรรมที่จะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ และแก้ปัญหาเหล่านั้นอันไม่เคยมีมาก่อนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ ที่ว่าใหม่ก็เพราะเป็นวัฒนธรรมที่คริสตชนทั้งหมด รับเอามาด้วยความเชื่อมั่นลึกซึ้งกว่าและมีพลังกว่า ที่ว่าใหม่ ก็เพราะเป็นวัฒนธรรมที่สามารถก่อให้เกิดการเสวนาจริงจังและ กล้าหาญทางวัฒนธรรมขึ้นในหมู่ชนกลุ่มต่างๆ ได้ ในขณะที่ความต้องการเร่งด่วนที่จะปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเช่นว่านี้ถูกเชื่อมโยงกับสภาพการณ์ทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนนี้ก็ฝังรากลึกอยู่ในพันธกิจงานประกาศพระวรสารของพระศาสนจักรด้วย อันที่จริงจุดมุ่งหมายของพระวรสารก็คือ “เพื่อปรับเปลี่ยนมนุษย์ชาติจากภายใน และทำให้เป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมา” เหมือนกับเชื้อแป้งที่ทำให้แป้งทั้งหมดนั้นฟูขึ้น (เทียบ มธ 13:33) พระวรสารก็มุ่งเพื่อซึมซาบเข้าไปในทุกวัฒนธรรม และให้ชีวิต แก่ทุกวัฒนธรรมจากภายใน124 เพื่อวัฒนธรรมเหล่านั้นจะได้ แสดงออกถึงความจริงสมบูรณ์ในเรื่องบุคคลมนุษย์และในเรื่อง ชีวิตมนุษย์

เราจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูวัฒนธรรมแห่งชีวิต ขึ้นมาภายในหมู่คณะคริสตชนของเราเองบ่อยครั้งเหลือเกินที่ เกิดขึ้นมาว่า ผู้มีความเชื่อทั้งหลาย แม้กระทั่งผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันอยู่ในชีวิตของพระศาสนจักร กลับลงท้ายด้วยการแยก ความเชื่อแบบคริสตชนของตนออกจากข้อเรียกร้องด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับชีวิต และจึงตกสู่การยึดถืออัตวิสัยทางศีลธรรม (moral subjectivism) และประพฤติปฏิบัติในทางที่ขัดแย้งตรงกันข้าม เราจำเป็นต้องตั้งคำถามด้วยการเปิดใจกว้างและด้วยความกล้าหาญว่า เราจะเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งชีวิตในปัจจุบันไปในหมู่คริสตชน ครอบครัว กลุ่มและหมู่คณะต่างๆ ในสังฆมณฑลของเราได้อย่างไร เราจะต้องชี้ชัดด้วยความชัดเจนและความตั้งใจแน่วแน่ของเรา ถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เราถูกเรียกให้มาดำเนินการเพื่อรับใช้ชีวิตในความจริงทั้งครบของชีวิตนั้น ในขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจังลึกซึ้งในหัวข้อสำคัญๆ เรื่องชีวิตมนุษย์กับทุกคนรวมทั้งกับผู้ไม่มีความเชื่อ กับผู้อยู่ในแวดวงปัญญาชน กับผู้อยู่ในสาขาอาชีพหลากหลาย และกับระดับชีวิต ของสามัญชนทั้งหลายด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้