ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
96. ขั้นตอนแรกอันเป็นพื้นฐานนำไปสู่การปรับเปลี่ยน ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยการสร้างมโนธรรมให้มีสำนึกถึง คุณค่าอันมิอาจเปรียบได้และมิอาจถูกล่วงละเมิดได้ของชีวิตมนุษย์ ทุกชีวิต เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะต้องสร้างความเกี่ยวพันที่สำคัญระหว่างชีวิตกับอิสรภาพขึ้นมาใหม่ ทั้งสองนี้เป็นความดีที่มิอาจแยกจากกันได้ กล่าวคือ หากความดีหนึ่งถูกล่วงละเมิด อีกความดีหนึ่งก็จะลงท้ายถูกล่วงละเมิดด้วยเช่นกัน อิสรภาพย่อมไม่มีหากที่นั้นไม่ต้อนรับและไม่รักชีวิต และย่อมไม่มีชีวิตสมบูรณ์ได้เว้นแต่ชีวิตในอิสรภาพเท่านั้น ความเป็นจริงทั้งสองมีสิ่งหนึ่งแฝงอยู่ ภายในและเป็นสิ่งพิเศษเฉพาะซึ่งเชื่อมโยงทั้งสองไว้ด้วยกันอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ นั่นก็คือกระแสเรียกให้รัก ความรักในฐานะเป็นการเต็มใจมอบตัวเองนั้น125 เป็นสิ่งที่ให้ความหมายแท้จริง ที่สุดแก่ชีวิตและอิสรภาพของบุคคลมนุษย์

สิ่งที่สำคัญยิ่งไม่น้อยกว่ากันในการสร้างมโนธรรมขึ้นมา ก็คือ การฟื้นฟูความเชื่อมโยงอันจำเป็นระหว่างอิสรภาพและ ความจริงขึ้นมาใหม่ ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวยืนยันอยู่บ่อยๆ แล้วว่า เมื่ออิสรภาพถูกแยกจากความจริงตามที่เป็นอยู่ (objective truth) อิสรภาพนั้นก็ไม่สามารถที่จะก่อสร้างสิทธิเป็นบุคคลมนุษย์ขึ้นมาบนพื้นฐานหลักเหตุผลที่มั่นคงได้ และพื้นฐานนั้นก็ถูกกำหนดไว้ในสังคม เป็นไปตามความเมตตาพอใจอันมิอาจบังคับได้ของปัจเจกบุคคล หรือการปกครองแบบเผด็จการกดขี่ (oppres- sive totalitarianism) ของผู้มีอำนาจฝ่ายบ้านเมืองนั้น

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์จะต้องยอมรับรู้ถึงสภาวะเงื่อนไขที่มีอยู่ในตัวเองว่า ตนเป็นเพียงสิ่งสร้างที่พระเจ้าทรงกรุณาประทานความเป็นอยู่และชีวิตให้เป็นของขวัญและเป็นหน้าที่ด้วยโดยการยอมรับการขึ้นอยู่กับพระเจ้าที่มีอยู่ภายในตนเองนั้น มนุษย์จึงสามารถมีชีวิตอยู่ และใช้อิสรภาพของตนได้อย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพต่อชีวิตและอิสรภาพของมนุษย์ผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้เองที่เห็นได้ว่า "มนุษย์มีทัศนคติต่อธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่สุดคือธรรมล้ำลึกเรื่องพระเจ้าอยู่ในหัวใจของทุกวัฒนธรรมอยู่แล้ว" ที่ใดก็ตามที่มนุษย์ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเจ้าและผู้คนเจริญชีวิตราวกับว่าไม่มีพระเจ้า หรือบทบัญญัติของพระเจ้ามิได้รับการถือปฏิบัติที่นั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และชีวิตมนุษย์ที่มิอาจถูกล่วงละเมิดได้นั้น ก็ต้องลงท้าย ด้วยการถูกปฏิเสธหรือเสี่ยงอันตรายยิ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้