ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
97. เรื่องที่เกี่ยวพันใกล้ชิดกับการสร้างมโนธรรมก็คือ งานให้การศึกษาอบรม ซึ่งเป็นงานที่ช่วยให้แต่ละคนเป็นมนุษย์ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นำพวกเขาไปสู่ความจริงอันสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ปลูกฝังการให้ความเคารพต่อชีวิตขึ้นในตัวเขา และฝึกอบรม พวกเขาในเรื่องการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ถูกต้อง ที่เป็นพิเศษเฉพาะก็คือ จำเป็นต้องให้การศึกษาอบรมในเรื่องคุณค่าของชีวิตมนุษย์นับแต่แรกเริ่มชีวิตมนุษย์เลย ถือเป็นสิ่งลวงตาที่จะคิดว่าเราสามารถสร้างวัฒนธรรมแท้ของชีวิตมนุษย์ขึ้นมาได้หากเราไม่ช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวของเรายอมรับและรู้จักเรื่องเพศ เรื่องความรัก และเรื่องชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์ตามความหมายที่แท้จริง รวมถึงความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งเหล่านี้ด้วยเพศมนุษย์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างตัวตนมนุษย์ทั้งครบนั้น “เผยแสดงถึงความหมายที่อยู่ลึกสุดภายใน ที่ช่วยนำมนุษย์ให้ มอบตัวเองในความรัก” การทำให้เรื่องเพศมนุษย์เป็นเรื่องเล็กๆ ที่ไม่สำคัญอะไรนัก ก็เป็นปัจจัยหลักหนึ่งในหลายปัจจัย ที่นำไปสู่การดูหมิ่นเหยียดหยามชีวิตใหม่ ความรักแท้เท่านั้นสามารถปกป้องชีวิตได้ เราไม่อาจหลีกเลี่ยงหน้าที่ที่จะต้องให้การศึกษาอบรมที่ถูกต้องแท้จริงในเรื่องเพศและเรื่องความรัก เป็นต้นแก่เยาวชนคนหนุ่มสาวได้อันเป็นการศึกษาอบรมที่รวมถึงการฝึกฝนอบรมในเรื่องการถือความบริสุทธิ์เป็นคุณธรรมที่ช่วยส่งเสริม ความเป็นผู้มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ของบุคคลมนุษย์ และทำให้เขาผู้นั้นสามารถให้ความเคารพต่อความหมาย “แบบเป็นคู่ครอง” (spou- sal) ของร่างกายมนุษย์ด้วย

งานให้การศึกษาอบรมเพื่อรับใช้ชีวิตยังเกี่ยวข้องกับ การฝึกอบรมคู่แต่งงาน ในเรื่องการให้กำเนิดบุตรด้วยความรับผิดชอบด้วย ตามความหมายแท้จริงของมัน การให้กำเนิดบุตรด้วยความรับผิดชอบนี้เรียกร้องให้คู่สามีภรรยานอบน้อมเชื่อฟังเสียงเรียกของพระเจ้า และให้เขาแสดงบทบาทเป็นผู้ให้ความหมายที่ซื่อสัตย์ต่อแผนการของพระเจ้า สิ่งนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อครอบครัว นั้นยินดีเปิดรับชีวิตใหม่ด้วยใจกว้าง และเมื่อคู่สามีภรรยายังคง มีทัศนคติเปิดใจกว้างและรับใช้ชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าด้วยเหตุผลสำคัญและด้วยการให้ความเคารพต่อกฎศีลธรรม พวกเขาเลือกที่จะ ยังไม่ให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้ หรือโดยไม่มีกำหนด แน่นอนก็ตาม กฎศีลธรรมบังคับให้พวกเขาควบคุมแรงกระตุ้นตามสัญชาตญาณและความกำหนดของตนไว้ในทุกกรณี และให้เขาเคารพกฎทางชีวภาพที่สลักอยู่ในตัวตนของพวกเขานั้นด้วยการเคารพที่ว่านี้ ซึ่งทำให้การใช้วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมชาติด้วยการควบคุมการตกไข่นั้น ถือว่าเป็นสิ่งถูกต้องในการรับใช้การให้กำเนิดมนุษย์แบบที่มีความรับผิดชอบ จากมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์วิธีการเช่นว่านี้ ยิ่งที่ก็ยิ่งเป็นวิธีการอันถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น และทำให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะเลือกใช้ให้สอดประสานกับคุณค่าทางด้านศีลธรรมการประเมินคุณค่าอย่างซื่อสัตย์ถึงประสิทธิผล ของวิธีการเช่นว่านี้ ควรจะช่วยขับไล่อคติบางประการที่ยังคงยึดถือกันอยู่อย่างกว้างขวางนั้น และควรจะช่วยให้คู่สามีภรรยา เช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานด้านการสาธารณสุข และด้านสังคม เกิดความมั่นใจถึงความสำคัญของการที่จะต้องให้การฝึกอบรมที่ถูกต้องในเรื่องนี้ด้วย พระศาสนจักรรู้สึกสำนึกในบุญคุณของบุคคลเหล่านั้น ที่อุทิศตนด้วยการเสียสละตนเองและด้วยการอุทิศตนทำงานที่ บ่อยครั้งก็ไม่เป็นที่รับรู้กันเท่าไรนัก ทำการศึกษาและเผยแพร่ วิธีการตามธรรมชาตินี้ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาถึงคุณค่าด้าน ศีลธรรมที่วิธีการตามธรรมชาตินี้มีอยู่ในตัวมันเองแล้วนั้น

งานให้การศึกษาอบรมไม่อาจหลีกเลี่ยงการพิจารณาถึงเรื่องความทุกข์และความตายได้ ความทุกข์และความตายเป็น ส่วนความเป็นอยู่ของเรามนุษย์และถือเป็นสิ่งที่ไร้ผล หากเลี่ยง ไม่ใช้คำว่านำให้หลงทางไป ที่เราจะพยายามปิดบังเอาไว้หรือทำ เป็นไม่สนใจกับเรื่องความทุกข์และความตาย ในทางกลับกัน ผู้คนทั้งหลายต้องได้รับการช่วยให้เข้าใจธรรมล้ำลึกของความทุกข์และความตายที่มีสภาพเป็นจริงที่ทารุณนั้นด้วย แม้กระทั่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานก็มีความหมายและมีคุณค่าเมื่อมนุษย์สัมผัสกับมันอย่างใกล้ชิดด้วยความรักที่ยอมรับและมอบ ให้นั้น ในเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงวันฉลองระดับโลกระลึกถึงผู้ป่วยทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเน้นย้ำว่า “ธรรมชาติที่ช่วยนำความรอดมาให้ของการยกถวายความทุกข์ทรมานของตนโดยมีประสบการณ์ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้านั้น เป็นสารัตถะสำคัญของ งานไถ่กู้มนุษย์” ความตายในตัวมันเองเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งไร้ความหวัง ความตายเป็นประตูเปิดกว้างไปสู่นิรันดรภาพ และสำหรับผู้ที่เจริญชีวิตอยู่ในพระคริสตเจ้า ความตายก็เป็นประสบการณ์ของการเข้ามีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกแห่งการสิ้น พระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าเอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้