ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
98. พูดสั้นๆ ก็คือเราสามารถกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เรากำลังร้องหาอยู่นี้ เรียกร้องให้มนุษย์ทุกคน กล้าที่จะรับเอาวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่นี้ อันประกอบด้วย การตัดสินใจเลือกที่ปฏิบัติได้ทั้งในระดับส่วนบุคคล ระดับ ครอบครัว ระดับสังคมและระดับนานาชาติ บนพื้นฐานของการ ชั่งน้ำหนักคุณค่าต่างๆ อย่างถูกต้อง นั่นคือ การให้ความสำคัญต่อการเป็น(being) เหนือการมี (having) ให้ความสำคัญต่อบุคคลเหนือสิ่งของ131 วิธีการดำเนินชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้นใหม่นี้รวมไปถึงการผ่านพ้นจากการทำเฉยเมยไปสู่การให้ความสนใจต่อบุคคลอื่นๆ (ผ่านพ้น) จากการปฏิเสธพวกเขาไปสู่การยอมรับพวกเขา มนุษย์คนอื่นๆ นั้นมิใช่เป็นคู่อริที่เราจะต้องป้องกันตัวให้พ้นจากพวกเขาแต่เขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องชาย-หญิงของเรา ที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุน พวกเขาเป็นผู้ที่จะต้องได้รับความรักเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง และพวกเขาก็ช่วย เติมเต็มให้เราจากการเป็นอยู่ของพวกเขานั้นเอง

ในการรวมตัวกันเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิต ต้องไม่มีมนุษย์ผู้ใดรู้สึกว่าตนถูกกีดกันออกไปทุกคนมีบทบาทสำคัญที่จะต้องร่วมด้วย ทั้งครอบครัวครูอาจารย์ และผู้ให้การศึกษาอบรม ต่างก็มีส่วนช่วยให้การแบ่งปันอันล้ำค่ายิ่ง ขึ้นอยู่กับคน พวกนี้เป็นอย่างมาก ถ้าจะให้เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องอิสรภาพมาแล้ว เป็นผู้ที่สามารถรักษาอุดมคติใหม่ที่แท้จริงเหล่านี้ไว้สำหรับตนเอง และทำให้ผู้อื่นได้มารับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย และถ้าจะให้พวกเขาเจริญเติบโตขึ้นมามีความเคารพ ให้เกียรติและรับใช้ผู้อื่นในครอบครัวและในสังคมต่อไป

พวกปัญญาชนสามารถช่วยได้มากในการสร้างเสริมวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิตมนุษย์นี้ ภารกิจพิเศษนี้ตกอยู่กับปัญญาชนคาทอลิก ผู้ถูกเรียกให้มาอยู่และแข็งขันทำงานตาม ศูนย์ผู้นำต่างๆ ที่มีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาตามสถาบันการ ศึกษาและตามมหาวิทยาลัย ตามสถานที่ต่างๆ ที่ทำการศึกษา ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางงานสร้างสรรค์ด้าน ศิลปะ และทางการศึกษาในเรื่องมนุษย์ เมื่อปัญญาชนคาทอลิกยอมให้ความสามารถต่างๆ และกิจกรรมของตนได้รับการหล่อเลี้ยง โดยพลังทรงชีวิตของพระวรสารแล้ว พวกเขาก็ควรมอบตัวเองทำงานรับใช้วัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิตด้วยผลงานทางด้านเอกสารอย่างดีครบถ้วน ที่สามารถเรียกร้องให้ได้รับความเคารพนับถือ และสนใจได้ทั่วไปจากผลงานของตัวเอกสารเหล่านั้นเอง เพื่อ จุดมุ่งหมายนี้เองที่ข้าพเจ้าให้มีการก่อตั้งสถาบันพระสันตะปาปา เพื่อชีวิตขึ้นมา (Pontifical Academy for Life) โดยกำหนดให้สถาบันนี้มีภารกิจที่จะทำการ “ศึกษา และจัดเตรียมข้อมูล และทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆ ทางด้านกฎหมาย และชีวแพทย์ศาสตร์ (biomedicine) อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ที่ปัญหาเหล่านี้มีอยู่ โดยตรงกับศีลธรรมแบบคริสต์และกับคำชี้แนะต่างๆ ของอำนาจสั่งสอนของพระศาสนจักร” มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้นมหาวิทยาลัยคาทอลิก รวมทั้งศูนย์ สถาบัน และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับชีวจริยศาสตร์ (Bioethics) ควรเข้ามามีส่วนช่วย ในเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วย

ความรับผิดชอบสำคัญยิ่งควรจะเป็นของผู้ที่ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนด้วย ซึ่งเป็นผู้ถูกเรียกมาเพื่อให้ประกันว่า สารต่างๆ ที่พวกเขาส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งนั้น จะช่วย สนับสนุนวัฒนธรรมใหม่แห่งชีวิตด้วย พวกเขาจำเป็นต้องนำเสนอต้นแบบชีวิตที่เยี่ยมยอด และเปิดโอกาสให้แก่แบบอย่างความรักด้านบวก และบางครั้งก็เป็นความรักขั้นวีรกรรมของคนหลายคน ที่มีต่อผู้อื่นด้วย ด้วยการให้ความเคารพเป็นอย่างมาก พวกเขาควรนำเสนอคุณค่าด้านบวกในเรื่องเพศและความรักแบบมนุษย์ และไม่เน้นในเรื่องที่ลบหลู่และลดคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ ใน การให้ความหมายสิ่งต่างๆ พวกเขาควรละเว้นไม่เน้นย้ำสิ่งใดๆ ที่ชี้นำหรือส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกหรือท่าทีของการเพิกเฉย สบประมาทหรือปฏิเสธในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต ด้วยการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสัจธรรมอันเป็นข้อเท็จจริงตามที่เกิดขึ้น (factual truth) พวกเขาถูกเรียกร้องให้ผนวกเรื่องอิสรภาพของข่าวสารเข้ากับเรื่องการให้ความเคารพต่อบุคคลมนุษย์ทุกคนและ เรื่องการมีสำนึกอันลึกซึ้งถึงมนุษย์ชาติด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้