ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
  
99. ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้วัฒนธรรมสนับสนุนชีวิตนั้น สตรีเข้ามามีบทบาทโดดเด่นเป็นพิเศษทั้งในเรื่องความคิดและการกระทำ ขึ้นอยู่กับพวกสตรีที่จะส่งเสริม “คตินิยมสิทธิสตรีรูปแบบใหม่” (new feminism) ที่ไม่ยอมถูกประจญให้หลงเลียนแบบอย่างต่างๆ ตามแนวคิดว่า “ชายเป็นผู้มีอำนาจ” (male domination) ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รับรู้และยืนยันถึงความเฉลียวฉลาดแท้จริงของสตรีในทุกมิติชีวิตของสังคมมนุษย์ และเพื่อเอาชนะการเลือก ปฏิบัติ ความรุนแรงและการกดขี่ข่มเหงทุกชนิด

ข้าพเจ้าขอนำสารส่งท้ายของสภาพระสังคายนาวาติกัน ที่ 2 มาใช้เป็นถ้อยคำของข้าพเจ้าเพื่อขอร้องเร่งด่วนต่อบรรดา สตรีว่า “จงนำผู้คนทั้งหลายกลับมาคืนดีกับชีวิต” พวกท่านถูกเรียกมาให้เป็นสักขีพยานถึงความหมายของความรักแท้อันเป็นการ มอบตัวเองและเป็นการยอมรับผู้อื่น ซึ่งเป็นอยู่ในแบบพิเศษในความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา แต่เป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ ณ แก่นใจของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทุกชนิดด้วยเช่นกัน ประสบการณ์ของความเป็นแม่ทำให้พวกท่านตระหนักเป็นอย่างดีถึงอีกบุคคลหนึ่ง และในเวลาเดียวกันก็มอบภารกิจพิเศษเฉพาะให้พวกท่านด้วย นั่นคือการเป็นแม่นั้นเกี่ยวข้องกับการมีความสัมพันธ์พิเศษเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมล้ำลึกของชีวิตในขณะที่ชีวิตนั้นกำลังพัฒนาเติบโตอยู่ในครรภ์ของผู้เป็นแม่นั้น...การสนิทสัมพันธ์พิเศษกับมนุษย์ใหม่ที่กำลังพัฒนาเติบโตอยู่ในตัวผู้เป็นแม่นั้น ทำให้เกิดเป็นทัศนคติต่อมนุษย์ทั้งหลายขึ้นมา มิใช่เพียงต่อบุตรของตน เท่านั้น แต่มนุษย์ทุกคนด้วย ซึ่งเป็นทัศนคติที่บ่งบอกบุคลิกภาพของผู้เป็นสตรี134 ผู้เป็นแม่นั้นต้อนรับมนุษย์อีกคนหนึ่งและรับไว้ในตัวเธอเอง ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตขึ้นภายในตัวเธอให้ที่พำนัก ให้ความเคารพต่อเขาในความเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่ง สตรีเรียนรู้ก่อนแล้วจากนั้นก็สอนผู้อื่นว่า สายสัมพันธ์แบบมนุษย์นั้นเป็นสิ่งเที่ยงแท้ถ้าหากเปิดสู่การยอมรับอีกบุคคลหนึ่ง นั่นคือเป็นบุคคลมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความรัก เพราะเขามีศักดิ์ศรี ซึ่งมาจากการที่เขาเป็นบุคคลมนุษย์ และมิใช่มาจากการคำนึงถึง เรื่องอื่นใด อาทิเช่นเรื่องผลประโยชน์ พละกำลัง สติปัญญา ความสวยงาม หรือสุขภาพเลย นี่เป็นสิ่งพื้นฐานที่พระศาสนจักรและมนุษย์ชาติหวังจะได้รับจากการแบ่งปันจากผู้เป็นสตรี และ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งอันขาดเสียมิได้ที่จำเป็นต้องมีอยู่ก่อนที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงแท้จริงทางด้านวัฒนธรรม บัดนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวเป็นพิเศษกับสตรีที่เคยทำแท้งมาแล้ว พระศาสนจักรตระหนักดีถึงปัจจัยต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่าน และพระศาสนจักรก็ไม่มีความสงสัยเลยว่าในหลากกรณีนั้น เป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดรวดร้าวและสะเทือนใจยิ่งด้วย บาดแผลในใจของท่านอาจยังไม่หายดี แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ผิด และยังคงเป็นสิ่งที่ผิดหนักอยู่เช่นเดิม แต่ขอท่านอย่าท้อแท้และอย่าสิ้นหวัง จงพยายามทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นและกล้าเผชิญหน้ากับมันอย่าง ซื่อสัตย์ ถ้าท่านยังมิได้ทำเช่นนี้ ก็จงมีใจสุภาพถ่อมตนและเป็นทุกข์เสียใจเถิด พระบิดาแห่งความเมตตากรุณาทรงพร้อมเสมอที่จะอภัยให้ท่าน และมอบสันติสุขในศีลอภัยบาปให้ท่านด้วย ท่านสามารถมอบบุตรของท่านนั้นไว้ในความเมตตากรุณาของพระบิดาองค์เดียวกันนี้ด้วยความไว้วางใจในพระองค์ ด้วยความช่วยเหลือฉันท์มิตร และด้วยคำแนะนำอันชำนาญการของหลายคนและด้วยผลที่ได้รับจากประสบการณ์อันเจ็บปวดของท่านเองนั้น ท่านก็จะสามารถกลายเป็นคนสำคัญผู้ปกป้องสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ทุกคนได้ โดยอาศัยการอุทิศตัวของท่านเพื่อชีวิต ไม่ว่าจะโดยการยอมรับการเกิดมาของเด็ก ๆ หรือโดยการต้อนรับและดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ต้องการให้มีคนอยู่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนกับเขานั้น ท่านก็จะ กลายเป็นผู้ส่งเสริมวิธีมองดูชีวิตมนุษย์ในรูปแบบใหม่ด้วย

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย