ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

   ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

บทนำ

2  3  4  5  6

1. พระวรสารแห่งชีวิตเป็นหัวใจสำคัญแห่งสารของพระเยซูเจ้า พระวรสารนี้ที่พระศาสนจักรได้รับมาด้วยความรักอยู่ทุกๆ วันนั้น ได้รับการประกาศอย่างพากเพียรด้วยความซื่อสัตย์ ในฐานะเป็น “ข่าวดี” แก่ผู้คนทุกยุคทุกสมัยและทุกวัฒนธรรม

เมื่อเริ่มต้นยุคแห่งความรอด การบังเกิดมาของเด็กผู้หนึ่งที่ได้รับการประกาศเป็นข่าวดีว่า “เรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วันนี้ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 2:10-11) บ่อเกิดของ “ความยินดี ยิ่งใหญ่” นี้คือการบังเกิดมาขององค์พระผู้ไถ่ แต่คริสตสมภพนี้ยังเผยแสดงถึงความหมายสมบูรณ์ของการบังเกิดเป็นมนุษย์ของทุกคนด้วย และเป็นความชื่นชมยินดีที่ควบคู่มากับการบังเกิดมาของเด็กๆ ทุกคนในโลกด้วย (เทียบ ยน 16:21)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย