ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

      ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

ชีวิตใหม่แต่ละชีวิตจึงเป็นการร้องประกาศถึงความรักของ พระเจ้าที่เป็นเลือดเนื้อ เป็นรูปธรรมและสามารถสัมผัสได้

ชีวิตใหม่แต่ละชีวิตที่เกิดมาเป็นการบอกย้ำว่าพระเจ้ายังไม่เบื่อมนุษย์ ยังประสงค์ให้มีมนุษย์ต่อไปเพื่อเป็นผู้ดูแล เป็นนาย และเป็นผู้สร้างความกลมกลืนให้แก่ธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้าง ขึ้น เพราะพระเจ้าทรงปกครองจักรวาลโดยทางมนุษย์

ทว่า ในยุคนี้ที่ให้ความสำคัญและคุณค่าแก่วัฒนธรรมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ชีวิตมนุษย์ถูกมอง ไม่ใช่ในแง่การเป็นของขวัญของพระเจ้า แต่ในแง่ประโยชน์ใช้สอย ดังนั้น หากชีวิตหนึ่งที่ยังมีคุณค่าในด้านประโยชน์ไม่แง่ใดก็แง่หนึ่ง ก็จะถูกถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่า แต่หากชีวิตหนึ่งไม่สามารถเป็นประโยชน์ได้ก็จะถูกถือว่าไร้คุณค่า อาทิ ชีวิตคนชรา ชีวิตคนป่วย ชีวิตเด็ก ชีวิตคนพิการ เป็นต้น และที่นี่คือจุดเริ่มต้นวัฒนธรรมแห่งความตายในสังคมทุกวันนี้ ที่ถือวิสาสะขจัดชีวิตเหล่านี้ตามใจชอบ ในรูปแบบต่างๆ โดย ไม่คำนึงถึงที่มาที่ไปแห่งชีวิต

ยุคที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมก่อให้เกิดกระแสสนุกนิยมที่ไร้ขอบเขตและหลักเกณฑ์ใดๆ จึงเป็นความสนุกสนานที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องและความรับผิดชอบ กลายเป็นกระแสสังคม ชีวิตเด็กทารกจำนวนมากจึงถูกสังเวยไปมากต่อมากในกระแสนี้

พระศาสนจักร โดยการนำของพระสันตะปาปา โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เห็นถึงปัญหา และการท้าทายที่มาจากกระแสสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยม และสนุกนิยม จึงได้ประกาศวัฒนธรรมแห่งชีวิตให้เป็นข่าวดีของ พระคริสตเจ้า ตอกย้ำให้คนยุคนี้เห็นและตระหนักว่า ทุกชีวิตมนุษย์คือพระวรสาร ทุกชีวิตมนุษย์คือข่าวดี และนี่คือที่มาของ เอกสารฉบับนี้

ครอบครัวซาเลเซียนตอบรับวัฒนธรรมแห่งชีวิตและร่วมมือกับพระศาสนจักรสากลที่จะประกาศข่าวดีแห่งชีวิตให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่เยาวชน ตามเจตนารมณ์ของคำขวัญของ ปี ค.ศ.2007 “ให้ความรักพระเจ้าต่อชีวิตชี้นำเรา”

ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียนสนองนโยบายของพระศาสนจักร และของคุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียนด้วยการจัดแปลและพิมพ์เอกสาร “พระวรสารแห่งชีวิต” เพื่อนำเสนอสมาชิกครอบครัว ซาเลเซียนในการเข้าถึงวัฒนธรรมแห่งชีวิตและประกาศข่าวดี แห่งชีวิตในบริบทต่างๆ ไม่เพียงแต่ใน ปี ค.ศ.2007 เท่านั้น แต่ เสมอไป เพราะเราแต่ละคนเป็นสาวกแห่งชีวิตโดยกระแสเรียก ด้วยการส่งเสริมชีวิตและเติมเต็มชีวิตด้วยการอบรมและภารกิจ ของเรา

บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร
24 พฤษภาคม 2550

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้