ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระวรสารแห่งชีวิต

    ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทส่งท้าย

102 103 104

102. ตอนท้ายพระสมณสารฉบับนี้ เป็นธรรมดาที่เราจะหันกลับไปหาองค์พระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระองค์ผู้เป็น “เด็กน้อยมาบังเกิดเพื่อเรา” (เทียบ อสย 9:6) ในพระองค์เราจะได้ พิศเพ่งรำพึงถึง “องค์ชีวิต” ซึ่ง “ปรากฏให้เราได้เห็น” ( 1 ยน 1:2) ในธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดของพระคริสตเจ้า มีการพบปะกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เกิดขึ้น และการเดินทางบนโลกนี้ของ พระบุตรพระเจ้าก็เริ่มต้นขึ้น เป็นการเดินทางที่จะบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดที่การมอบชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน โดยการสิ้น พระชนม์ของพระองค์ พระคริสตเจ้าจะทรงมีชัยเหนือความตาย และพระองค์ทรงกลายเป็นบ่อเกิดนำชีวิตใหม่มาให้มนุษย์ทุกคน

ผู้ที่ยอมรับ "องค์ชีวิต" นั้นในนามของมนุษย์ทุกคนและเพราะเห็นแก่เรามนุษย์ทุกคน ก็คือ พระนางพรหมจารีมารีย์ พระนางจึงใกล้ชิดและสนิทสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระวรสารแห่งชีวิต การยอมรับของพระนางมารีย์ เมื่อเทวทูตแจ้งสารและความเป็นมารดาของพระนางนั้น ปรากฏเด่นชัดแต่แรกเริ่มธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตที่พระคริสตเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษยชาติแล้ว (เทียบ ยน 10:10) โดยการยอมรับของพระนาง และการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความรักต่อชีวิตขององค์พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับเอากายมาเป็นมนุษย์นั้นเอง ชีวิตมนุษย์ก็ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากการ ถูกตัดสินให้ต้องพบกับความตายนิรันดร เพราะเหตุนี้เอง พระนางมารีย์ “ก็เช่นเดียวกับพระศาสนจักรที่พระนางเป็นต้นแบบ จึงเป็นมารดาของมนุษย์ทุกคนที่เกิดใหม่สู่ชีวิต อันที่จริง พระนางเป็นมารดาขององค์ชีวิต ที่โดยองค์ชีวิตนั้นมนุษย์ทุกคนมีชีวิตอยู่ และเมื่อพระนางให้กำเนิดชีวิตนั้นจากตัวพระนางเอง พระนางก็ให้กำเนิดใหม่แก่ทุกคนที่จะต้องมีชีวิต อยู่ด้วยองค์ชีวิตนั้นด้วย”138

ในขณะที่พระศาสนจักรพิศเพ่งรำพึงถึงการเป็นมารดา ของพระนางมารีย์ พระศาสนจักรก็ค้นพบความหมายแห่งการ เป็นมารดาของตนเองและค้นพบวิถีทางที่พระศาสนจักรถูก เรียกให้แสดงออกถึงการเป็นมารดานั้นด้วย ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์แห่งการเป็นมารดาของพระศาสนจักร ก็นำไปสู่ ความเข้าใจลึกซึ้งถึงประสบการณ์ของพระนางมารีย์ในฐานะเป็น ต้นแบบอันมิอาจเปรียบได้ของวิธีที่ชีวิตควรจะได้รับการต้อนรับ และการดูแลเอาใจใส่ด้วย

“เครื่องหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์
คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์”
(วว. 12:1) : การเป็นมารดาของพระนางมารีย์
กับการเป็นมารดาของพระศาสนจักร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้