วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร

ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีสมมุติฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดโลกและสุริยจักรที่สำคัญและได้รับความนิยมมากมาย ซึ่งทฤษฎีหลักๆที่สำคัญเกี่ยวกับการกำเนิดสุริยจักร ที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิทยาศาสตร์ มีดังนี้

สมมติฐานเนบิวลาร์ (Nebular hypothesis)
ในปี ค.ศ. 1755 คานท์ (Immanuel Kant) นักฟิสิกส์ชาวเยอร์มัน ได้เสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับ เนบิวลาร์ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่ออธิบายการกำเนิดของระบบสุริยะ หลังจากนั้นอีกราว 40 ปีเศษ คือ ในปี ค.ศ. 1796 ลาพลาส (Pierre Simon de Laplace) นักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมสมมติฐานเนบิวลาร์ของคานท์ เพื่อให้สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น สมมติฐาน นี้เสนอว่า แต่เดิมระบบสุริยะเป็นกลุ่มก้อนก๊าซและฝุ่นขนาดมหึมา (nebular) (ดูรูป 1.2 ก.) มีการหมุนรอบตัวเองอย่างช้า ๆ เนื่องจากกลุ่มก๊าซมีการหดยุบตัวและหมุน ทำให้กลุ่มก๊าซมีสภาพโป่งออก

ตามแนวศูนย์สูตรและแบนลงมีรูปร่างคล้ายเลนส์นูนบางๆ หรือคล้ายจานสองอันประกบกัน ส่งผลให้กลุ่มก๊าซหมุนได้เร็วขึ้นและมีความหนาแน่นตรงกลางมากขึ้น (ดูรูป 1.2 ข.) กลุ่มกาซหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้มวลสารบริเวณรอบนอกถูกสกัดออกมาเป็นวงแหวนทีละชั้น ส่วนบริเวณศูนย์กลางประกอบด้วยกลุ่มก๊าซจำนวนมหึมารวมตัวกันด้วยแรงดึงดูดที่มากขึ้นและชนกันจนก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้พลังงานมหาศาลและก่อเกิดเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่คือดวงอาทิตย์ (ดูรูป 1.2 ค.) ต่อมาฝุ่นละอองในวงแหวนเหล่านั้นแต่ละวงเกิดการรวมตัวกันเองเป็นกลุ่มก้อนและเย็นลงกลายเป็นดาวเคราะห์แรกเริ่มหมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบจุดศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์

แสดงการเกิดของสุริยจักรตามสมมติฐานเนบิวล่าร์
(ก.) กลุ่มก๊าซและฝุ่นละอองในอวกาศมีการยุบตัว และหมุนช้าๆ
(ข.) กลุ่มก๊าซหมุนเร็วขึ้น ทำให้มีลักษณะแบนคล้ายเลนส์นูนบางๆ
(ค.) มวลสารบริเวณรอบนอกถูกสกัดออกมาเป็นวงแหวนทีละชั้น
(ง.) มวลก๊าซและฝุ่นเกาะกันรวมตัวเป็นดาวเคราะห์มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง

 

อย่างไรก็ตามหากสมมุติฐานของคานท์และลาพลาสเป็นจริงแล้ว ดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางของสุริยจักรและมีมวลมากที่สุดจะต้องมีโมเมนตัมเชิงมุมมากที่สุด แต่ในความจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองช้ามากเมื่อเทียบกับความเร็วของดาวเคราะห์ที่หมุนรอบวงอาทิตย์ สมมติฐานนี้จึงค่อย ๆ เสื่อมความนิยมในเวลาต่อมา

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้