วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

สมมุติฐานดวงดาวชนกัน

 (Planetesimal hypothesis)


แสดงการเคลื่อนผ่านหรือชนกันของดาวฤกษ์ทำให้กลุ่มก๊าซหลุดออกมา
และรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์

สมมติฐานนี้เสนอ ขึ้นในปี 1900 โดยแซมเบอร์ลิน (Thomas C. Chamberlin) นักธรณีวิทยาชาวอเมริกัน และโมลตัน (Forest Ray Moulton) นักดาราศาสตร์ชาติเดียวกัน ได้เสนอแนวคิดว่า เดิมระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์อยู่แล้ว แต่มีดาวฤกษ์อีกดวงวิ่งเฉียดเข้ามาใกล้มาก (โดยบังเอิญ) ทำให้มวลสารและก๊าซจากดวงอาทิตย์ถูกดึงดูดให้พุ่งออกมาอย่างรุนแรงเป็นสาย มวลสารที่ถูกดึงออกไปนี้ จะแตกออกเป็นกลุ่มย่อยและรวมตัวเข้าเป็นดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ในระนาบเดียวกันแต่มีระยะต่างกัน ทฤษฏีนี้สามารถอธิบายถึงการกระจายของของโมเมนตัมเชิงมุมของดาวเคราะห์ที่มีสูงมากกว่าดวงอาทิตย์ได้ แต่ทฤษฏีนี้ก็มีจุดอ่อนตรงที่เมื่อพิจารณาระยะห่างของการวิ่งผ่านของดาวฤกษ์แล้วนับว่ามีโอกาสเกิดได้ขึ้นน้อยมากจนแทบเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง และหากพิจารณาเรื่องอายุ ซึ่งตามทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์จะต้องเกิดก่อนดวงดาวเคราะห์มาก แต่ที่เป็นจริงแล้วพบว่าดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์มีอายุพอ ๆ กัน

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้