วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

ทฤษฎีร่วมสมัย

 (Contemporary Theory)


เนบิวลาร์นกอินทรี ถ่ายโดยกล้องฮับเบิ้ลขององค์การนาซ่าแสดงให้เห็นว่า
ในอวกาศมีกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนที่เย็นตัวและฝุ่นละออง ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของดวงดาวต่างๆ

ทฤษฎีการกำเนิดสุริยจักรซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนั้นจัดว่าเป็นทฤษฎีที่ได้บูรณาการเอาทฤษฏีต่างๆหลายทฤษฎีเข้าด้วยกัน โดยใช้สมมติฐานของคานท์และลาพลาสเป็นหลัก ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นละอองมารวมตัวกันและหมุนรอบตัวเองอย่างช้า ๆ (ปัจจุบันมีการพิสูจน์ด้วยภาพจากกล้องโทรทัศน์ซึ่งยืนยันได้ถึงกลุ่มก๊าซในอวกาศ ดังรูปที่ 1.4) และได้รับการแก้ไขปรับปรุงด้วยความรู้ทางฟิสิกส์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มพูนขึ้น โดยทฤษฎีที่มีเหตุผลเสนอโดย ฮอยล์ (F.Hoyle) และแมคเคลีย(W.H. McCrea) ในช่วง ค.ศ. 1995-1960 ทฤษฎีนี้จะแยกพิจารณากลุ่มก๊าซและฝุ่นออกเป็น 2 ส่วนคือ

  1. ส่วนที่อยู่บริเวณใจกลางเรียกว่า ส่วนที่เป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิด (protosun) ตอนแรกจะมีการหมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆ ต่อมาเมื่อเกิดดวงอาทิตย์แล้วจะหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้น ทำให้กลุ่มก๊าซและฝุ่นส่วนที่เหลือรอบๆ แผ่ออกเป็นวงแหวนล้อมรอบตามทฤษฎีของฮอยล์
  2. ส่วนที่อยู่รอบนอก คือส่วนที่แผ่กว้างออกเป็นวงแหวนล้อมรอบดวงอาทิตย์ก่อนเกิด ส่วนนี้เรียกว่า เนบิวล่าร์ต้นกำเนิดของสุริยจักร (Original solar nebular) มีมวลประมาณ 0.1 เท่าของดวงอาทิตย์และมีอาณาเขตของการแผ่กว้างเท่ากับขอบเขตของสุริยจักรทั้งหมด ซึ่งส่วนนี้จะพัฒนาไปเป็นดาวเคราะห์แรกเริ่ม

ขณะที่ส่วนกลางของเนบิวลาร์เกิดเป็นดวงอาทิตย์แรกเริ่ม ขณะนั้นมีอุณหภูมิสูงมาก ขณะที่ดวงอาทิตย์หดตัวและเริ่มหมุนเร็วขึ้นทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กในตัวจึงเกิดการถ่ายทอดโมเมนตัมให้กับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของดวงอาทิตย์ลดลงแต่ไปปรากฏที่ดาวเคราะห์เพิ่มขึ้น

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย