วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

ทฤษฎีร่วมสมัย

 (Contemporary Theory)


เนบิวลาร์นกอินทรี ถ่ายโดยกล้องฮับเบิ้ลขององค์การนาซ่าแสดงให้เห็นว่า
ในอวกาศมีกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนที่เย็นตัวและฝุ่นละออง ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของดวงดาวต่างๆ

ทฤษฎีการกำเนิดสุริยจักรซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนั้นจัดว่าเป็นทฤษฎีที่ได้บูรณาการเอาทฤษฏีต่างๆหลายทฤษฎีเข้าด้วยกัน โดยใช้สมมติฐานของคานท์และลาพลาสเป็นหลัก ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นละอองมารวมตัวกันและหมุนรอบตัวเองอย่างช้า ๆ (ปัจจุบันมีการพิสูจน์ด้วยภาพจากกล้องโทรทัศน์ซึ่งยืนยันได้ถึงกลุ่มก๊าซในอวกาศ ดังรูปที่ 1.4) และได้รับการแก้ไขปรับปรุงด้วยความรู้ทางฟิสิกส์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มพูนขึ้น โดยทฤษฎีที่มีเหตุผลเสนอโดย ฮอยล์ (F.Hoyle) และแมคเคลีย(W.H. McCrea) ในช่วง ค.ศ. 1995-1960 ทฤษฎีนี้จะแยกพิจารณากลุ่มก๊าซและฝุ่นออกเป็น 2 ส่วนคือ

  1. ส่วนที่อยู่บริเวณใจกลางเรียกว่า ส่วนที่เป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิด (protosun) ตอนแรกจะมีการหมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆ ต่อมาเมื่อเกิดดวงอาทิตย์แล้วจะหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้น ทำให้กลุ่มก๊าซและฝุ่นส่วนที่เหลือรอบๆ แผ่ออกเป็นวงแหวนล้อมรอบตามทฤษฎีของฮอยล์
  2. ส่วนที่อยู่รอบนอก คือส่วนที่แผ่กว้างออกเป็นวงแหวนล้อมรอบดวงอาทิตย์ก่อนเกิด ส่วนนี้เรียกว่า เนบิวล่าร์ต้นกำเนิดของสุริยจักร (Original solar nebular) มีมวลประมาณ 0.1 เท่าของดวงอาทิตย์และมีอาณาเขตของการแผ่กว้างเท่ากับขอบเขตของสุริยจักรทั้งหมด ซึ่งส่วนนี้จะพัฒนาไปเป็นดาวเคราะห์แรกเริ่ม

ขณะที่ส่วนกลางของเนบิวลาร์เกิดเป็นดวงอาทิตย์แรกเริ่ม ขณะนั้นมีอุณหภูมิสูงมาก ขณะที่ดวงอาทิตย์หดตัวและเริ่มหมุนเร็วขึ้นทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กในตัวจึงเกิดการถ่ายทอดโมเมนตัมให้กับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของดวงอาทิตย์ลดลงแต่ไปปรากฏที่ดาวเคราะห์เพิ่มขึ้น

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้