วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

วิวัฒนาการของโลก

จากหลักฐานจากหารตรวจหาอายุของหินที่พบว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกสามารถนำมาคำนวณหาอายุของโลกได้และเชื่อว่าโลกมีอายุ 4,500 ถึง 5,000 ล้านปี โลกในอดีตไม่ได้เป็นเหมือนเช่นในปัจจุบัน  โลกจนถึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่

  1. ขั้นเริ่มแรก (Initial stage) เริ่มจากการรวมตัวกันของกลุ่มก๊าซและฝุ่นจนเกิดเป็นดาวเคราะห์ เนื่องจากการรวมตัวกันทำให้ดาวเคราะห์มีมวลมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีแรงดึงดูดมากขึ้น สามารถดึงดูดเทหวัตถุขนาดใหญ่ให้เข้ามารวมได้ เชื่อว่าดาวเคราะห์เริ่มแรกมีอุณหภูมิไม่สูงมากนัก แต่ต่อมาจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่เศษดาวเคราะห์เกิดการรวมตัวกันจะเกิดพลังงานความร้อนเนื่องจากอิทธิพลการชนกัน
  2. ขั้นก่อเหล็กและการแยกชั้นของโลก เมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ ความร้อนมีมากพอที่จะทำให้เกิดการหลอมละลาย เมื่อโลกมีอายุประมาณ 1 พันล้านปีก็เริ่มปรากฏการณ์หลอมละลายของเหล็กขึ้น เหล็กเป็นธาตุที่สำคัญของโลก (มีประมาณ 1 ใน 3 ของโลก) และหนักกว่าธาตุอื่นทั่วไปในโลก เหล็กที่หลอมละลายจะรวมตัวเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นและจมลงสู่ใจกลางโลก ก่อให้เกิดแกนโลกเกิดขึ้น โดยไปแทนที่วัตถุที่เบากว่าซึ่งจะลอยตัวขึ้นในสภาพของสารประกอบหลอมละลายที่เคลื่อนที่ได้ โดยแบ่งคร่าวๆได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ 1. แกนโลก เป็นส่วนอยู่ชั้นในสุดมีความถ่วงจำเพาะสูงและมีความร้อนสูง ประกอบเหล็กและนิเกิลเป็นส่วนใหญ่ 2. เนื้อโลก มีสภาพเป็นพลาสติกที่ไม่เป็นของแข็ง มีความร้อนสูง มีการปรับตัวและเคลื่อนไหวตลอดเวลา 3. เปลือกโลก เป็นส่วนที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำ มีน้ำหนักเบา ลอยตัวขึ้นและเย็นตัวลงเป็นชั้นบางๆที่ปกคลุมโลกไว้คล้ายเปลือกไข่ มีลักษณะแข็งแต่เปราะ


  3. ขั้นเกิดใหม่ของโลก ในขณะที่ใจกลางโลกประกอบด้วยวัตถุที่มีความร้อนสูงมาก ทำให้โลกต้องมีการปรับตัวเพื่อคายความร้อนจากใจกลางโลกไปสู่ผิวโลกที่มีมีอุณหภูมิต่ำกว่า กระบวนการหนึ้ช่งที่ทำให้เกิดการส่งผ่านความร้อน คือกระบวนการพาความร้อน (Convection) โดยเนื้อโลกที่มีลักษณะเป็นพลาสติกร้อนจะมีการเคลื่อนตัวในลักษณะเป็นวงเพื่อส่งผ่านความร้อน
  4. การเกิดทวีป ทะเล และบรรยากาศ การส่งผ่านความร้อนทำให้มีความร้อนจากแกนโลกสู่ผิวโลก ของเหลวร้อนก็ถูกส่งออกมาด้วย ทำให้เกิดกระบวนการภูเขาไฟขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งมีไอน้ำและก๊าซต่างๆมาด้วย หลังจากนั้นเมื่อโลกเย็นตัวลงมากเข้าส่วนที่เป็นก๊าซและน้ำจะรวมตัวกันเป็นเมฆ และกลั่นเป็นฝนตกลงมา ก่อให้เกิดเป็นทะเลและ รวมถึงการเกิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้