วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

เผ่าพันธุ์มนุษย์

 (Race of Mandkind)

ตามหลักของวิชาชีววิทยา มนุษย์ทั่วโลกจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน แต่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งความแตกต่างกันระหว่างรูปร่างหน้าตาของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มนุษย์เดียวกัน นักมนุษยวิทยาแบ่งมนุษย์ออกเป็น 5 เผ่าพันธุ์ (สมคิด ทะนันไชย , 2547) คือ

ออสเตรอยด์ (Austraroids) ศีรษะยาว จมูกแบน ผมเป็นลอน ขนตามตัวมาก ผิวดำ ได้แก่ คนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย ทาสมาเนีย ชนเผ่าตอนกลางของเอเชียใต้และแอฟริกา ชนเผ่าโบราณที่อยู่ตามภูเขาในศรีลังกา

คอเคซอยด์ (Caucasoids) จมูกโด่ง ผมเป็นลอน หนวดเคราดก ขนยาว ผิวสีอ่อนได้แก่ พวกที่ดำรงชีวิตอยู่ในเขตอบอุ่น คือ ยุโรปเมดิเตอเรเนียน (Mediteranens) ยุโรปเหนือ (Nordics) และพวกยุโรปกลางต่อไปยังรัสเซียและเปอร์เซีย (Alpines)

 

มองโกลอยด์ (Mongoloids) ศีรษะกว้าง กระดูกแก้มเป็นโหนก ผมแข็งเหยียดตรง จมูก ไม่โด่งมาก ผิวเหลืองหรือแดง หนวดเคราและขนตามร่างกายมีน้อย อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออก เอสกิโม (Eskimos) และอินเดียอเมริกา (American indians)

นิกรอยด์ (Negroids) ศีรษะยาว จมูกกว้าง ริมฝีปากหนา ผิวดำ ผมหยิก ได้แก่ นิโกรแอฟริกา (African negroes) อยู่ในเขตร้อนของแอฟริกา กลุ่มคนป่าซูลู (Zulu) และเผ่า แครฟเฟอร์ (Kaffer) นิโกรตามชายฝั่งทะเล (Oceanic negroes) เป็นคนเผ่าผิวดำอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของนิวกินี (New guinea)

ปิกมี่ (Pygmies) เป็นคนแคระความสูงไม่ถึง 145 เซนติเมตร ศีรษะกว้าง จมูกกว้างอาศัยอยู่ในเขตป่าร้อนในคองโก (Congo) แอฟริกา คาบสมุทรมาเลย์ นิวกินี หมู่เกาะอันดามัน ในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal) และในหมู่เกาะฟิลิปปินส์

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้