วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

     โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา โลกและระบบสุริยะมีความสำคัญ คือ เป็นที่รวมของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งมวลในโลก โลกในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันการศึกษาการกำเนิดโลก และวิวัฒนาการจะช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ดีขึ้น

โลกเป็นดาวดวงลำดับที่สามในดาวเคราะห์ 8 ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ (ในอดีตมีดาวเคราะห์อยู่ 9 ดวง ปัจจุบันตัดดาวพลูโตออก) ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงต่างก็หมุนรอบตัวเอง และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ที่เรียกว่า ระบบสุริยะ หรือ สุริยจักร จากการศึกษาพบว่าดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากนี้ ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานหลายๆ อย่างที่น่าเชื่อได้ว่า ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะนั้นเกิดมาพร้อม ๆ กัน ดังนั้นทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโลกที่เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ จึงไม่เป็นทฤษฎีที่พูดถึงการกำเนิดเฉพาะของโลกอย่างเดียวแต่จะพูดถึงการเกิดของระบบสุริยะทั้งหมด

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้