วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต

     โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา โลกและระบบสุริยะมีความสำคัญ คือ เป็นที่รวมของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งมวลในโลก โลกในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันการศึกษาการกำเนิดโลก และวิวัฒนาการจะช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ดีขึ้น

โลกเป็นดาวดวงลำดับที่สามในดาวเคราะห์ 8 ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ (ในอดีตมีดาวเคราะห์อยู่ 9 ดวง ปัจจุบันตัดดาวพลูโตออก) ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงต่างก็หมุนรอบตัวเอง และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ที่เรียกว่า ระบบสุริยะ หรือ สุริยจักร จากการศึกษาพบว่าดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากนี้ ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานหลายๆ อย่างที่น่าเชื่อได้ว่า ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะนั้นเกิดมาพร้อม ๆ กัน ดังนั้นทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโลกที่เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ จึงไม่เป็นทฤษฎีที่พูดถึงการกำเนิดเฉพาะของโลกอย่างเดียวแต่จะพูดถึงการเกิดของระบบสุริยะทั้งหมด

สมมติฐานการเกิดสุริยจักร
สมมุติฐานดวงดาวชนกัน (Planetesimal hypothesis)
ทฤษฎีร่วมสมัย (Contemporary Theory)
วิวัฒนาการของโลก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของมนุษย์
เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย