Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สารเคมี (วัตถุเจือปน) ที่ห้ามใช้ในอาหาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สารฟอกขาว
*อันตรายต่อร่างกาย

***กฎหมายกำหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 62/24 ,84/27 สามารถเจือปนได้ในอาหารบางชนิด แต่สารฟอกขาวเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สารบอแรกซ์
*อันตรายต่อร่างกาย

***กฎหมายกำหนด

กรดซาลิซิลิค (สารกันรา)
*อันตรายต่อร่างกาย

***กฎหมายกำหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 ( พ.ศ.2536 ) “ กำหนดให้กรดซาลิซิลิคเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ”

สารฟอร์มาลิน
*อันตรายต่อร่างกาย

***กฎหมายกำหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 ( พ.ศ.2536 ) “ กำหนดให้สารฟอร์มาลินเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ”กรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)
*อันตรายต่อร่างกาย

***กฎหมายกำหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) “ กำหนดให้กรดแร่อิสระเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ”

ปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู
*อันตรายต่อร่างกาย

***กฎหมายกำหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 48 (พ.ศ.2523) กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำส้มสายชูดังนี้

- น้ำส้มสายชูหมักและกลั่นต้องมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4 %
- น้ำส้มสายชูเทียมต้องมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4% และไม่เกิน 7%

ค่าสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
*อันตรายต่อร่างกาย
น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพและมีค่าโพลาร์เกินมาตรฐานอาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ และโรคมะเร็งแก่ผู้บริโภคได้
*ชนิดอาหารที่พบ
- น้ำมันทอดหรือประกอบอาหารที่มาจากพืชและสัตว์

***กฎหมายกำหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 (พ.ศ. 2547) กำหนดมาตรฐานน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายมีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก หากฝ่าฝืน มีความผิดข้อหาจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com