วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

เศรษฐกิจ

8. ภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโลกเป็นจำนวน 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้รับภาระนี้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์

9. ยิ่งประเทศทั้งหลายยืดเวลาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนานเท่าไหร่ ต้นทุนความเสียหายทางเศรษฐกิจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของเอเชียและคนยากจนที่อยู่ในเมืองและชนบทจำนวนมากจะเป็นผู้รับภาระมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ

10. ต้นทุนทางเศรษฐกิจของเอเชียอาจจะเกินจำนวนที่คาดการณ์ไว้ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 2.6 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อปีเมื่อสิ้นศตวรรษนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้คำนวณไว้ว่าต้นทุนจะอยู่ที่ 2.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2100 ถ้าดูเฉพาะผลกระทบด้านตลาด 5.7 เปอร์เซ็นต์ถ้ารวมต้นทุนด้านสุขภาพและความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่มเป็น 6.7 เปอร์เซ็นต์ถ้ารวมเอาำภัยพิบัติจากโลกร้อนไว้ด้วย

11. มาตรการทวิภาคึของประเทศพัฒนาแล้วที่ต่อต้านสินค้าและบริการจากประเทศกำลังพัฒนาโดยอ้างว่าทำเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี)

12. กฎเกณฑ์ด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีขนาดใหญ่

13. เราจำเป็นต้องกันเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศออกจากการจดสิทธิบัตรเพื่อเอื้อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่พัฒนาแล้วภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี)

14. ในภาวะโลกร้อนปัจจุบันนี้ ประเทศเอเชียกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ซับซ้อนในการที่จะต้องรักษาความเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมโอกาสการทำงาน โดยที่ต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมไปด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย