วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว

15. เราจำเป็นต้องมีกลไกด้านการเงินรูปแบบใหม่ในระดับของยูเอ็นที่ให้ความมั่นใจว่าจะมีการถ่ายโอนเงินทุนก้อนใหญ่จากประเทศพัฒนาแล้วแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยในการเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีที่ใช้คาร์บอนต่ำ (ในเศรษฐกิจที่ใหญ๋กว่า) และจะมีการสนับสนุนการปรับตัวด้วย

มีประเทศหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุด โดยมีประเทศหมู่เกาะเล็กๆและชายหาดอันยาวเหยียด ดังนั้นการปรับตัวต่อผลกระทบโลกร้อนจึงสำคัญมาก แต่ในปัจจุบันนี้ประเทศกำลังพัฒนาไม่มีเงินมากพอสำหรับเรื่องนี้ซึ่งส่งผลให้ไม่ค่อยมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
16. ประเทศกำลังพัฒนาจำต้องลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนต้งแต่ 2.8 -6.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เพื่อการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน

17. เงินทุนช่วยเหลือนี้ควรเป็นเงินก้อนใหม่ที่เพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือก้อนเดิม มิฉะนั้นเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาจะถูกดึงมาใช้เรื่องภาวะโลกร้อนแทน

18. ภาวะโลกร้อนเป็นภาระที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องแบกรับเพิ่ม ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี) ประเทศพัฒนาแล้วได้ตกลงที่จะช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

19. การบรรเทาการปล่อยก๊าซและปรับตัวต่อผลกระทบโลกร้อนต้องใช้เงินประมาณสี่แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยไม่รวมกับเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันนี้เงินที่ใช้ไปกับการนี้มีไม่ถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และมีไม่ถึงพันล้านเหรียญที่ใช้ไปกับงานที่ต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนในประเทศกำลังพัฒนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย