วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

สุขภาพ

26. มีการคาดการณ์ว่าจากการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนทั้งหมดในแต่ละปี ครึ่งหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด 150000 รายจะเป็นคนที่มาจากเอเชียแปซิฟิค

27. มีแนวโน้มว่าภาวะโลกร้อนจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักแทนที่โรคหัวใจและทางเดินหายใจ เนื่องจากความร้อนที่สูงเกิน และการระบาดของมาลาเีรียและไข้เลือดออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

28. การเสียชีวิตจากท้องร่วงที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งจะเพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

29. อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชายฝั่งในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มว่าจะทำให้การระบาดของแบคทีเรีย เช่น แบคทีเรียอหิวาต์ เพิ่มขึ้น โดยสถิติพบว่าอัตราความถี่ของการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นแล้วในเอเชีย<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- center_2559 -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2716469986870548"
data-ad-slot="8796964454"
data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>


30. รายงานขององค์การอาหารและเกษตรกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายของประชากรที่สูงขึ้นมีส่วนให้เชื้อไวรัสเอชไอวีแพร่กระจายง่ายขึ้น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพอากาศที่แย่ตามเมืองหลวงเช่น ชวงกิง และจาการ์ตาจะทำให้เกิดลมแดด หรืออาการที่คล้ายคลึงและโรคหัวใจรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นควัน 31. มีการรายงานถึงผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาตามรัฐโอริสสาและอันตระประเทศของอินเดีย โดยส่วนใหญ๋เป็นคนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้ใช้แรงงานรายวัน คนขับรถสามล้อและคนงานรับจ้างตามไร่นา

โรคที่เกี่ยวกับแมลงเช่นมาลาเรียและไข้เลือดออกจะเพิ่มขึ้นเพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มพื้นที่ขยายพันธุ์ของแมลงและทำให้การแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปเร็วขึ้น โดยมีรายงานว่าเกิดการระบาดไข้เลือดออกในเอเชียใต้ขึ้นแล้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย