วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

ความยากจนและหิวโหย

58. ประเทศในภูมิภาคเอเชียอยู่ในข่ายประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุด ด้วยคนยากจนจำนวนมากที่ยังชีพโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก คนในภูมิภาคเอเชีย 132 ล้านคนจะมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความอดยากภายในปี 2050

59. สภาวะอากาศที่ผันแปรจะก่อปัญหาความยากจนเพิ่มขึ้นโดยทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรง สภาพอากาศแปรปวนและรุนแรงจะผลักไสครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่วงจรความยากจนเมื่อพวกเขาไม่สามารถรับมือกับความเสียหายที่เกิดกับสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิต อย่างที่ดินและสัตว์เลี้ยงใช้แรงงาน โดยทางอ้อม สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนจะทำให้เิกิดความยากลำบากในการพยากรณ์อากาศหรือสภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งจะจะเป็นอุปสรคคต่อ การลงทุน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และการพัฒนา

60. จากรายงานของสหประชาชาติ กล่าวว่า ความยากจนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนของราคาอาหารและภาวะโลกร้อนถือเป็นปัจจัยสำคัญของวิกฤต

61. คนยากจนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เพราะโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรที่จำกัด และที่อยู่อาศัยที่ปลาดภัยและถูกสุขอนามัย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พวกเขาอ่อนแอและเสี่ยงต่ออุทกภัยและและภัยจากภาวะโลกร้อนอื่นๆ การพัฒนาที่ยั่งยืนและการให้ความสำคัญแก่ภาวะโลกร้อนในนโยบายของรัฐบาล  

62. ภาวะโลกร้อนถือเป็นความท้าทายระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีคนจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนจนในโลก ผู้ซึ่งจะได้รับความทุกข์ทรมานมากที่สุดจากภาวะโลกร้อน ยิ่งไปกว่านั้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาคได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

63. พลวัตทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรอันมหาศาลจะกรุยทางให้เอเชียจสามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ

64. การบูรณาการภาวะโลกร้อนเข้ากับนโยบายการพัฒนากระแสหลัก เช่น การคมนาคม ป่าไม้ การจัดการของเสีย การเกษตรกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์กระกอบสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน

65. มีหนทางมากมายที่เอเชียให้ความสำคัญและสามารถก้าวกระโดดสู่การนำเทคโนโลยีที่ใช้ก๊าซคาร์บอนต่ำ โดยจีนเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประเทศในเอเชียสามารถก้าวมาเป็นการเป็นตัวแสดงสำคัญในตลาดดพลังงานทดแทน

66. ถึงแม้จะมีช่องว่างของระดับการปล่อยก๊าซระหว่างเอเชียและประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่หากความเจริญทางเศรษฐกิจของเอเชียยังดำเนินต่อไป การบริโภคพลังงานเพียงแค่ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 25 ปี ในขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่า

67. ปัจจุบันเอเชียได้เร่งสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นตัวช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศราฐกิจ โดยสาธารณูปโภคเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปอีกหลายทศวรรษ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกั้นเทคโนโลยี carbon-intensive ที่ล้าสมัยเหล่านี้

68. ในปฎิณญานั้นได้เน้นที่การนิยามวัตถุประสงค์ มาตรการ ค่าใช้จ่ายและเครื่องมือในการจัดการกับปัญหามากเกินไป โดยคำนึงถึงแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู้การปฏิบัติน้อยกว่ามาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย