วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

พลังงานและอุตสาหกรรม

69. การพัฒนาคุณภาพของการใช้พลังงานถือเป็นทางเลือกในการรับมือกับภาวะโลกร้อนที่ประหยัดที่สุดสำหรับเอเชีย การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี 2000-2020 จะลดลงครึ่งหนึ่งหากมีการคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

70. การต้องการพลังงานที่มากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการบริโภคที่สูงขึ้น โดยต้องควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อวัฏจักรของการปล่อยก๊าซ

71. การตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประชากรนับร้อยล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิซิกและคนที่เข้าไม่ถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นความท้าทายที่สำคัญ

72. คาดการณ์ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำเป็นจะต้องสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมูลค่า 6.4 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นการปูทางสู่ระบบพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ

73. ธุรกิจต่างๆในเอเชียมีอัตราการปล่อยก๊าซต่างกันไป โรงงานผลิตปูนซีเมนต์และถ่านหินถือได้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่ปล่อยก๊าซสูงมากโดยมากกว่าภาคธุรกิจที่มีอัตราการปล่อยก๊าซต่ำกว่าถึง 125 เท่า รองลงมาคืออุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉลี่ยที่ 5 เท่า และ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกที่สามเท่า

74. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้โดยการริเริ่มการใช้พลังงานทดแทนซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาศทางธุรกิจที่สำคัญในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น หากมีการใช้แผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วเอเชีย พื้นที่ห่างไกลความเจริญในเอเชียที่ไม่สามารถได้รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟทั่วไปได้ จะสามารถมีพลังงานใช้ได้เองจากพลังงานทดแทน นอกจากนั้นยังราคาถูกกว่าด้วย

75. ประเทศต่างๆต้องใช้งบประมาณ $22 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับการลงทุนทางพลังงาน โดยในส่วนนี้ $7 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับเอเชีย และเพื่อความมั่นคงทางพลังงานทดแทนนั้น $6 ล้านล้านดอลลาร์ ต้องสำรองให้ประเทศในเอเชีย

76. การบริโภคพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลต่อการเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 213 เปอร์เซนต์ ในประเทศในเอเชีย ระหว่างปี 2002 ถึง 2030

77. ถ้าภูมิภาคเอเชียสามารถรักษาอัตราเจริญทางเศรษฐกิจดังที่คาดไว้ การบริโภคพลังงานในประเทศกำลีงพัฒนาในเอเชียจะเพิ่มขึ้นสองเท่าภายใน 25 ปี โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเพิ่มมากขึ้นเป็นสามเท่า เนื่องจากพลังงานนั้นมีถ่านหินเป็นส่วนประกอบสำคัญ และก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนในที่สุด (APERC, 2006; IEA 2006)

78. พลังงานชีวภาพถือได้ว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถใช้ได้ในระบบการขนส่ง โดยเอเชียถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานชีวภาพที่สำคัญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย