วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อตกลงโลกร้อนที่เป็นธรรม

ความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการป้องกันและปรับตัว
เกษตรกรรมและประมง
สุขภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
ชายฝั่งและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
ทรัพยากรน้ำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความยากจนและหิวโหย
พลังงานและอุตสาหกรรม
ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

ความขัดแย้ง ผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนพื้นเมือง

80. ภาวะโลกร้อนจะก่อให้ก่อปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างภูมิภาคต่างๆ

81. คาดการณ์ว่าผู้อพยพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จะเพิ่มจำนวนขึ้นจาก 25 ล้านคนเป็น 150-250 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2050 โดยจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้อพยพอาศัยอยู่ในเอเชีย และจะนำไปสู่ปัญหามนุษยธรรมต่อไป

82. มาตรการที่จะบรรเทาความเสียหาย อย่างเช่นการ ขยายพื่นที่ปลูกต้นปาล์มเพื่อความต้องการใช้ไบโอดีเซล ได้นำไปสู่การขับไล่ชนพื้นเมืองและใช้ประโยชน์จากทีดินของพวกเขา การใช้พลังงานนำ้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็ส่งผลให้มีผู้อพยพที่ต้องพลัดถิ่นเช่นกัน

83. ในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และประเทศหมู่เกาะต่างๆ มีประชากรที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและจะกลายเป็นผู้อพยพ เอเชียมีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัตินี้เนื่องจากจำนวนประชากรที่มากมาย ประกอบกับการเป็นภูมิภาคที่ราบต่ำชายฝั่ง และพายุไซโคลนฤดูร้อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย