วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ขบวนการตายของเซลล์

     Apoptosis เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นขบวนการตายของเซลล์ชนิดหนึ่งซึ่งเซลล์ที่ตายแบบ apoptosis จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เฉพาะและเกิดการแตกหักของสายดีเอ็นเอ (DNA fragmentation) และจะมีเอนไซม์ที่สำคัญในกลไกการตายของเซลล์แบบ Apoptosis นั่นก็คือ caspase ซึ่งเอนไซม์ caspaseมีความจำเพาะในการเป็นเอนไซม์ชนิด proteases ที่จะต้องตัดหลัง aspartic amino acid และได้มีการค้นพบชนิดของ substrate ของ caspase เป็นจำนวนมาก caspase ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเป็น proenzymeก่อน ซึ่งจำเป็นต้องมีขบวนการ proteolysis เพื่อจะได้เป็นเอนไซม์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทำงาน(mature) การที่ caspase ถูกกระตุ้นเป็นขั้นตอน (cascades) พบในระบบอื่นๆ เช่นกัน เช่นขบวนการแข็งตัวของเลือด

โดยที่การตายแบบ apoptosis ที่มีมากเกินไปหรือมีน้อยเกินจะไปเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้หลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ความผิดปกติของการตายแบบ apoptosis ที่มีการตายแบบ apoptosis น้อยเกินไป มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง (cancer) ซึ่งได้เกิดจากความผิดปกติของ p53 และใน lymphoproliferative disorder ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของcaspase-10 จากนั้นได้มีการนำเทคนิคการกระตุ้นให้เซลล์มีการตายเพิ่มขึ้นมาใช้ในการรักษาเช่นการกระตุ้นให้เซลล์บุผนังหลอดเลือด (endothelialcells) ที่ไปเลี้ยงเนื้อร้าย (มะเร็ง) ให้ตายแบบ apoptosis มากขึ้น

ส่วนความผิดปกติที่เกิดจากการตายแบบ apoptosis ที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคระบบประสาทเสื่อม (neurodegeneration) และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวยับยั้งของเอนไซม์ caspase โดยการควบคุมกัมมันตภาพของเอนไซม์ caspase เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกระบวนการในการรักษาภาวะหรือโรคที่เกิดจากการตายของเซลล์แบบ apoptosis เช่นการกระตุ้นเอนไซม์ caspaseในภาวะที่เกิดการตายแบบ apoptosis ที่น้อยเกินไป เช่น ในโรคมะเร็ง (cancer) การยับยั้งการทำงานของ caspase ในขบวนการตายที่เกิดมากเกินไปของ apoptosis เช่นในโรคระบบประสาทเสื่อม (neurodegeneration) จะเป็นประโยชน์ในภาวะดังกล่าวโดยใช้สารยับยั้ง (inhibitors) ต่อการทำงานของ caspase เช่นการใช้ peptide สายสั้นที่ประกอบด้วย amino acid 3 ตัว (tripeptide)คือ Z-VAD(Ome)-CH2F ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาภาวะขาดเลือด (ischemia) หรือขาดออกซิเจน (hypoxia) ต่ออวัยวะต่างๆ เช่นสมอง หัวใจ ไต (ischemia/reperfusion injury)และการเกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย