Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์

อำนาจนิยม

บทวิพากษ์ลัทธิอำนาจเบ็ดเสร็จ ตามทัศนะนักปรัชญาสำนักเหตุผลนิยม
ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล

กระบวนทัศน์และแนวคิดนักปรัชญาสำนักเหตุผลนิยม
วิถีทัศน์และแนวคิดลัทธิอำนาจเบ็ดเสร็จ
ลัทธิอำนาจนิยม กับการปรับตัวเชิงอำนาจ สู่อำนาจแบบเหตุผลนิยม ตามกรอบความคิดเชิงปรัชญา

ลัทธิอำนาจนิยม กับการปรับตัวเชิงอำนาจ สู่อำนาจแบบเหตุผลนิยม ตามกรอบความคิดเชิงปรัชญา

ปรัชญา เป็นองค์คุณที่ช่วยให้เกิดอุดมคติอันมีกำลังแรงในการที่จะกระตุ้นให้ปฏิบัติตามศาสนา หรือหน้าที่อื่นๆ ทำให้เกิดความเชื่อ ความเพียร และคุณธรรมอื่นๆ ที่เป็นตัวกำลังสำคัญด้วยกันทั้งนั้นอย่างมากพอที่จะไม่เกิดการท้อถอย โลเลหรือหันหลังกลับ โดยสรุปก็คือช่วยให้มีความเป็นปราชญ์ มีปัญญาเครื่องให้ดำเนินตนไปจนลุถึงปลายทางที่ตนประสงค์ ในระบบการเมืองที่มีจุดเน้นอยู่ที่การยกย่องและให้ความสำคัญกับอำนาจรัฐ และตัวผู้ปกครองมากกว่าประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ทั้งนี้โดยยึดหลักกการที่ว่าประโยชน์ของรัฐย่อมมาก่อนประโยชน์ของบุคคล เกียรติภูมิของประเทศและอำนาจของชาติย่อมอยู่เหนือกว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเสมอ แต่โลกปัจจุบัน ระบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมยังปรากฏอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะในบรรดาประเทศเหล่านี้ พลังของประชาชนยังอ่อนแออยู่ ยังขาดการรวมตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการที่จะสร้างประชาธิปไตย ขณะที่พลังอนุรักษ์นิยมและอำนาจนิยมทั้งหลายมีประสิทธิภาพในการรวมตัว มีความพร้อมและความได้เปรียบทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นแรงหนุน ทำให้ยังสามารถครอบงำทางการเมืองอยู่ได้ต่อไป เว้นเสียแต่พลังของประชาชนเข้มแข็งและเป็นความเข้มแข็ง ในระนาบของการจัดการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่ปวงชน

อย่างไรก็ตาม การแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพลังทั่งสองฝ่ายนั้นได้ส่งผลให้ประเทศนั้นๆ ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนขาดการพัฒนาทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในปัจจุบัน แต่เมื่อใดก็ตามที่พลังอำนาจนิยมกับพลังประชาธิปไตยสามารถประนีประนอมกันได้แล้ว การสร้างเสถียรภาพทางการเมืองอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมย่อมเกิดขึ้นตามมาด้วย ลักษณะเช่นนี้ ปรากฏในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอำนาจนิยมยังคงปรากฏอยู่ทั่วไป เพียงแต่จะมีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น เป็นความมากและน้อยในระนาบของอำนาจนิยมที่เป็นไปในลักษณะที่มากกว่าปัญญานิยมในปรัชญาการเมือง และนั่นย่อมเป็นการก้าวไปสู่บทสรุปในยุคที่ต่ำสุดของการเมืองการปกครองที่ว่าเมื่อใดมนุษย์เราเหลือแต่ทรัพย์และอำนาจ ไม่มีปัญญาที่จะปกครองตนได้ เมื่อนั้น มนุษย์เราก็นับวันตายของตนได้เลย เพราะการปกครองโดยคนอื่นที่มีปัญญานั้นก็เดือดร้อนพออยู่แล้ว ครั้นต้องมาตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ที่ไร้ปัญญา มีแต่ทรัพย์และอาวุธเป็นสมบัติประจำตัวก็ยิ่งต้องเดือดร้อนขึ้นไปอีก

ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองเช่นในอดีต การปกครองในลักษณะซึ่งปรากฏว่ามีอยู่มากเช่นนี้ย่อมเป็นการปกครองที่ทรมานและทารุณที่สุด เท่าที่ปัญญาของผู้ปกครองจะนึกได้ จนผู้อยู่ภายใต้การปกครองจะถึงแก่ความตายไปในที่สุด และนี่น่าจะเป็นมิติแห่งการใช้ความประนีประนอมแทนการใช้อำนาจเพื่อการสยบยอมต่อผู้ที่ยึดมั่นในเสรีประชาธิปไตย เช่นที่นักปรัชญาในสำนักเหตุผลนิยมได้เคยให้หลักการอันเป็นปฐมบทแห่งแนวคิดในลัทธิอำนาจเบ็ดเสร็จ(Totalitarianism) แต่สมัยกรีกโบราณซี่งนับวันจะกลายเป็นเชื่อมรอยต่อระหว่างวิธีการทางการเมืองและการใช้อำนาจทางการเมืองที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง จนยากจะย้อนกลับมาเชื่อมต่อเช่นเดิม และนับวันจะยิ่งกลายเป็นแห่งจุดเปลี่ยนเชิงรัฐศาสตร์ที่มีความเป็นลบมากขึ้น เป็นความมากขึ้นที่อยู่ในระนาบของการมีท่าทีในแบบของปรัชญาทางการเมืองแนวปัญญานิยมน้อยลงไปเรื่อยๆ จนนำไปสู่ความเป็นอำนาจนิยมอย่างเต็มรูปแบบอันเป็นระบบที่มีอยู่มากดังเช่นปัจจุบัน.อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com