Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้

ไข้หวัดนก

ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก
มิสเตอร์ไข้หวัดนก
การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ฯ
ระบาดวิทยาของไข้หวัดนกทั่วโลก
ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
ระบบการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก
แนวทางการรักษาพยาบาลสำหรับโรคไข้หวัดนกและการติดตามผู้ป่วย
ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก
บทบาท อสม. และกระบวนวิธีการขับเคลื่อนแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ
โครงสร้างการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของกระทรวงฯ
แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในการป้องกันฯ ระดับจังหวัด
ถาม-ตอบ เรื่องไข้หวัดนก

มิสเตอร์ไข้หวัดนก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นนโยบายสำคัญ และให้มีการแต่งตั้ง “มิสเตอร์ไข้หวัดนก (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)” ประจำจังหวัดขึ้น

มิสเตอร์ไข้หวัดนก (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) คือใคร
ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก เรื่องไข้หวัดนก ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เรียกว่ามิสเตอร์ไข้หวัดนกประจำจังหวัด อาจได้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา หรือ ผู้อื่นที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจ สั่งการ หน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัด เพื่อการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาไข้หวัดนก รวมทั้งการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (Influenza Pandemic) โดยประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

บทบาท/ภารกิจของมิสเตอร์ไข้หวัดนก (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
บทบาทของมิสเตอร์ไข้หวัดนกคือการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก (รวมทั้งไข้หวัดใหญ่) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยภารกิจหลักมีดังต่อไปนี้

  กิจกรรมหลักที่สำคัญในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
1. ด้านการเฝ้าระวังโรค
• เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ
• วิเคราะห์สถานการณ์โรคและมีการเตือนภัยเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในคนและในสัตว์อย่างต่อเนื่อง
• จัดเตรียมทีม SRRT ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ที่มีศักยภาพสามารถสอบสวนและควบคุมโรคได้
• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในคนและในสัตว์

2. ด้านการเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น
• สำรวจปริมาณขั้นต่ำของเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น จัดทำระบบเก็บสำรอง ตลอดจนการกระจายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ
• ประสานให้มีการจัดเตรียมห้องแยกสำหรับรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงขึ้นไป

3. ด้านการเตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
• จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
• ประสานกับโรงพยาบาลในการจัดเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและการควบคุมโรคในโรงพยาบาล
• ซักซ้อมแผนปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุการณ์จริงทั้งในส่วนของด้านการแพทย์ สาธารณสุขและชุมชน

4. ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชน
• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องโรคไข้หวัดนก การป้องกันและควบคุมโรค

5. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
• มีระบบนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายด้านสาธารณสุขทุกระดับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com