สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้

ไข้หวัดนก

ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก
มิสเตอร์ไข้หวัดนก
การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ฯ
ระบาดวิทยาของไข้หวัดนกทั่วโลก
ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
ระบบการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก
แนวทางการรักษาพยาบาลสำหรับโรคไข้หวัดนกและการติดตามผู้ป่วย
ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก
บทบาท อสม. และกระบวนวิธีการขับเคลื่อนแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ
โครงสร้างการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของกระทรวงฯ
แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในการป้องกันฯ ระดับจังหวัด
ถาม-ตอบ เรื่องไข้หวัดนก

มิสเตอร์ไข้หวัดนก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นนโยบายสำคัญ และให้มีการแต่งตั้ง “มิสเตอร์ไข้หวัดนก (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)” ประจำจังหวัดขึ้น

มิสเตอร์ไข้หวัดนก (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) คือใคร
ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก เรื่องไข้หวัดนก ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เรียกว่ามิสเตอร์ไข้หวัดนกประจำจังหวัด อาจได้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา หรือ ผู้อื่นที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจ สั่งการ หน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัด เพื่อการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาไข้หวัดนก รวมทั้งการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (Influenza Pandemic) โดยประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

บทบาท/ภารกิจของมิสเตอร์ไข้หวัดนก (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
บทบาทของมิสเตอร์ไข้หวัดนกคือการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก (รวมทั้งไข้หวัดใหญ่) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยภารกิจหลักมีดังต่อไปนี้

  • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไข้หวัดนก (อาจใช้ศูนย์ปฏิบัติการ ของจังหวัดที่มีอยู่ ตามความเหมาะสม) พัฒนาระบบการทำงานของศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ติดตามสถานการณ์ของโรคทั้งในคนและในสัตว์อย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมทั้งสถานการณ์ของปัญหาที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
  • ประสานงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นเครือข่ายพหุภาคี ระหว่างด้านสาธารณสุข ด้านปศุสัตว์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในชุมชน ทั้งในสัตว์และในคน อย่างทันท่วงที
  • จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมไข้หวัดนก (รวมทั้งไข้หวัดใหญ่) เช่น เวชภัณฑ์ ชุดตรวจ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งงบประมาณ ให้เพียงพอ โดยรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือโดยระดมทรัพยากรในจังหวัดและท้องถิ่นตามความจำเป็น และวางระบบการจัดส่งและกำกับการสนับสนุนให้ชัดเจน
  • สนับสนุน ติดตาม ควบคุมกำกับความก้าวหน้าของหน่วยปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาและผลักดันการดำเนินแผนงาน โครงการแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเงื่อนไขเวลา
  • สรุปสถานการณ์ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าราชการจังหวัด

  กิจกรรมหลักที่สำคัญในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
1.ด้านการเฝ้าระวังโรค
•เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ
•วิเคราะห์สถานการณ์โรคและมีการเตือนภัยเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในคนและในสัตว์อย่างต่อเนื่อง
•จัดเตรียมทีม SRRT ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ที่มีศักยภาพสามารถสอบสวนและควบคุมโรคได้
•จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในคนและในสัตว์

2.ด้านการเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น
•สำรวจปริมาณขั้นต่ำของเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น จัดทำระบบเก็บสำรอง ตลอดจนการกระจายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ
•ประสานให้มีการจัดเตรียมห้องแยกสำหรับรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงขึ้นไป

3.ด้านการเตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
•จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
•ประสานกับโรงพยาบาลในการจัดเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและการควบคุมโรคในโรงพยาบาล
•ซักซ้อมแผนปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุการณ์จริงทั้งในส่วนของด้านการแพทย์ สาธารณสุขและชุมชน

4.ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชน
•จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องโรคไข้หวัดนก การป้องกันและควบคุมโรค

5.ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
•มีระบบนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายด้านสาธารณสุขทุกระดับ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย