วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ชีวสารสนเทศศาสตร์

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การวัดขนาดของความหลากหลายทางชีวภาพ
บทสรุปและวิเคราะห์

การวัดขนาดของความหลากหลายทางชีวภาพ

 (Measuring Biodiversity)

       ความรู้ในด้านปริมาณหรือจำนวนของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ถือว่าเป็นแกนหลักในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อมูลในการประมาณการหรือการคาดคะเนในเชิง ปริมาณของสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆ ในระบบนิเวศที่พวกนี้อาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่าตัวเลขที่นำมาแสดงไว้นี้ ถือว่าได้มาจากการคาดคะเนที่ทำอย่างดีที่สุดไม่ใช่จำนวนที่แท้จริง และอีกประการหนึ่งหากเราไม่แน่ใจจำนวนที่ถูกต้องของพืชหรือสัตว์ชนิดใดชนิด หนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้ เช่น จำนวนต้นข้าวในแปลงนา 1 ไร่ หรือจำนวนข้าวลี้ยงทั่วประเทศเสียแล้ว งานในการคาดคะเนพืชและสัตว์ดังกล่าวในสภาพที่ข้าวในธรรมชาติก็ยิ่งจะยากขึ้น ไปอีกเป็นทวีคูณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันนี้เป็นที่เข้าใจร่วมกันแล้วว่าความหลากหลายทางชีวภาพ คือพื้นฐานอันจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้ หากมนุษย์ชาติยังต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงตลอดไป แต่ในขณะที่เรามีความตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของทรัพยากรชีวภาพดัง กล่าวนี้ สิ่งหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ามวลมนุษย์ทั่วทั้งโลกและจะทวีความรุนแรงขึ้น เรื่อย ๆ คือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเขตร้อนอันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติที่สำคัญนี้ นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้เห็นตรงกันว่า วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะลดหรือชะลอการสูญเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพ คือการศึกษาหาข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเพิ่งจะได้รับความสนใจกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกเมื่อไม่เกิน 2 ทศวรรษมานี้เองเสียก่อน ในเวลานี้ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของความหลากหลายทางชีวภาพของโลกในด้าน ต่างๆ ยังมีช่องว่างอยู่อีกมากมายและความบกพร่องไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารดัง กล่าวทำให้การศึกษาวินิจฉัยถึงขนาดความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งจะเกิดจากการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นไปอย่างคุลมเครือไม่ชัดเจนและอยู่ในวงแคบ ว่ากันแต่เพียงคำถามง่ายๆ แต่มีความสำคัญ สำหรับใช้เป็นวิธีทำความเข้าใจกับความหากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นว่า ในถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทใดประเภทหนึ่งนั้น มีสิ่งมีชีวิตอยู่กี่ชนิดและในจำนวนที่เท่าใด สิ่งมีชีวิตบางชนิดเราจะพบได้ที่ไหน และพวกนี้มีบทบาทในระบบนิเวศเป็นอย่างไร สถานภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร มีอยู่ทั่ว ๆ ไปหายาก ใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว คำถามง่ายๆ เหล่านี้ปัจจุบันเราก็ยังตอบได้ไม่สมบูรณ์ ขณะนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์แล้วรวมกัน 1.4 ล้านชนิด แต่ในจำนวนนี้ กลุ่มสัตว์ที่ถือว่าได้รับการตั้งชื่อไปจนเกือบครบทุกชนิด (species) ที่มีอยู่ในกลุ่มนั้น ๆ มีอยู่เพียงไม่กี่กลุ่มและก็เป็นกลุ่มที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเท่านั้น เช่น กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังพืชในกลุ่มแองจิโอสเปิร์ม สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ของสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมาก รวมทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญต่างๆ เช่น แนวปะการังในธรรมชาติ พื้นทะเลมหาสมุทรที่อยู่ในส่วนลึก พื้นผิวดินในป่าและบริเวณที่เป็นเรือนยอดของแนวไม้ ฯลฯ เหล่านี้ยังมีข้อมูลการศึกษาน้อยมาก จากที่กล่าวมานี้จะเป็นว่าความรู้ทางวิชาการที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นั้น เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวที่จะใช้สำหรับการคาดคะเนหรือประมาณการถึงความอุดม สมบูรณ์และการแพร่กระจายของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และเห็ดรา ชนิดที่เราคุ้นเคย และพบเห็นได้เสมอ ๆ เท่านั้น  ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ       ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลผลิตของกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตร่วม กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ในทางชีววิทยาแล้วถือว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญยิ่งในการศึกษา ประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตและกลไกการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายในแต่ละท้องที่ของทุกมุมโลก แต่ในด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปแล้วมักมีข้อสงสัยและความไม่แน่ใจเกี่ยวกับ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะการค้นหาคุณค่าของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งเราต้องมีความรู้ความเข้า ใจในสิ่งมีชีวิตนั้นเสียก่อน ถ้าหากเราไม่เคยรู้จักมันเลยและไม่เคยรู้ว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในโลกนี้แล้ว เราจะรู้ถึงคุณค่านั้นได้อย่างไรกัน หากจะคิดอย่างนักธรรมชาติวิทยาผมมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ อุบัติขึ้นมาและอยู่ได้ในระบบนิเวศที่สมดุลย่อมมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเสมอ เพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการค้นคว้าหาความรู้และนำคุณค่าของมันมาใช้ได้อย่าง เหมาะสมหรือไม่เท่านั้น คงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักที่จะนำเอาหลักการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ ประเมินหาคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตที่แฝงอยู่ในความหลากหลายในรูปแบบ ต่าง ๆ กันอย่างซับซ้อน นักวิชาการมีความรู้สึกกว่ากว่าจะศึกษาประเมินคุณค่าอย่างแท้จริงของความหลายหลากทางชีวภาพที่เห็นสมควรจะอนุรักษ์ไว้ได้ทันใจผู้บริหารการพัฒนา ประเทศก็คงไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพให้หลงเหลือไว้ได้เชยชมและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย