วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ชีวสารสนเทศศาสตร์

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การวัดขนาดของความหลากหลายทางชีวภาพ
บทสรุปและวิเคราะห์

บทสรุปและวิเคราะห์

         Bioinformatics หรือ ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่า ด้วยการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบต่างๆ สำหรับเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คำนวณ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากคอมพิวเตอร ์ระดับองค์กรหรือระหว่างองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเครือข่าย สารสนเทศต่างๆ ชีวสารสนเทศได้ถูกใช้ในการหาคำตอบหรือตอบคำ ถามทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในหลายรูปแบบ ซึ่งเดิมทำได้ยากหรือ ไม่อาจทำได้เลย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลัก (Paradigm shift) ของการค้นคว้าวิจัย จากแบบดั้งเดิม ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการอย่างเดียว มาเป็นการผสมผสาน กับการสืบค้น วิเคราะห์ หรือแม้กระทั่งทำการทดลองบนเครื่องคอม พิวเตอร์ โดยการจำลอง (simulation) โดยใช้ข้อมูล (digital data) เป็นวัตถุดิบ จากนั้นจึงกลับมาวิจัยในห้อง ปฏิบัติการ (wet lab) เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินหรือ วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเหล่านั้นอันเป็นการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณการวิจัย และประเมินผลข้อมูลที่ได้ จากการสืบค้นจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการค้นหาหรือ ถ่ายโอนข้อมูลมาใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในโลก และทุกวันนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการหาคำตอบหรือตอบคำถามทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพในหลายรูปแบบ

เป็นสาขาที่ใช้ความรู้จากคณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทางชีววิทยา การศึกษาชีวสารสนเทศศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา เช่น ข้อมูลรหัสพันธุกรรม, ข้อมูลลำดับรหัสโปรตีน, ปริมาณชีวโมเลกุล (ระดับการแสดงออกของยีนต่าง ๆ) แต่ละชนิด (mRNA และโปรตีน), และข้อมูลหมายเหตุ (annotation data). โดยผู้ศึกษาวิจัย จะนำข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ในงานอย่าง การจัดเรียงลำดับรหัสโปรตีน การจัดโครงสร้างโปรตีน การทำนายโครงสร้างโปรตีน การค้นหายีน หรือ การสร้างหุ่นจำลองของวิวัฒนาการ. เนื่องจากข้อมูลที่ใช้นั้นมีจำนวนมาก ทำให้ใช้พื้นที่จัดเก็บมากตาม และบ่อยครั้งที่ข้อมูลมีความซับซ้อน ทำให้ต้องใช้การประมวลผลมากขึ้นเช่นกัน การศึกษาด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ จึงค้นหาเทคนิควิธีที่จะทำให้การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลเหล่านั้น เป็นไปได้โดยสะดวก และมีประสิทธิภาพ

Bioinformatics เป็นคำย่อจากคำเต็มว่า Molecular Bioinformatics ซึ่งหมายถึงสหการของ อณูชีววิทยา (Molecular Biology) กับ สารสนเทศศาสตร์ (Informatics), ในวงวิชาการไทยมักเรียกชื่อทับศัพท์ว่า ไบโออินฟอร์เมติกส์

ชีวสารสนเทศศาสตร์มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่

  1. ฐานข้อมูล (database) ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บและดำเนินการต่าง ๆ กับชุดของข้อมูล ขนาดใหญ่
  2. ขั้นตอนวิธี (algorithm) และสถิติที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกในชุดข้อมูลขนาดใหญ่นั้น
  3. การใช้เครื่องมือ (tools) สำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลหลากหลายประเภท

จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งลำดับเบสในดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ ลำดับกรดอะมิโนโครง สร้างโปรตีน ข้อมูลการแสดงออกของยีน และวิถีทางชีวเคมีต่าง ๆ

ความหมายที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่า ความสำคัญและประโยชน์ที่มนุษยชาติได้ใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพ สถานภาพปัจจุบันที่เสื่อมโทรมลงไปมาก อันมีสาเหตุมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ การแก้ปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประชาคมโลก สถานภาพสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย วิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประชาคมโลก การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ แพลงก์ตอน ไลเคน เห็ด รา จุลินทรีย์ในประเทศไทย องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยจากโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ ในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่แห่งสหัสวรรษ 2000 รวมถึงผลกระทบจากการค้าพืชป่า สัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม Bioinformatics ของ ประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้น การจัดหลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถที่จะก้าวสู่ การเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน Bioinformatics ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่มาก อันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย