วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ชีววิทยาของพะยูน

สถานการณ์พะยูนในประเทศไทย
สาเหตุการลดจำนวนของพะยูน
แนวทางการอนุรักษ์พะยูนในประเทศไทย

สถานการณ์พะยูนในประเทศไทย

        ประชากรพะยูนในทะเลไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก ทำให้พะยูนได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 แต่เนื่องจากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อม และการล่าพะยูนเพื่อเป็นอาหาร ตลอดจนการล่าเพื่อนำอวัยวะพะยูนไปเป็นเครื่องรางของขลังตามความเชื่อ ทำให้พะยูนลดจำน้อยลงอย่างรวดเร็ว จนถือได้ว่ากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยมีอัตราการตายเฉลี่ยเดือนละ 1 ตัว นั่นหมายถึงว่า ในแต่ละปีจะมีพะยูนตายไปถึง 12 ตัว ในขณะที่พะยูนในธรรมชาติเหลืออยู่ไม่เกิน 200 ตัว (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2532) ส่งผลให้กรมป่าไม้ได้จัดให้พะยูนเป็นสัตว์ป่าสงวน หนึ่งใน 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และในอนุสัญญา CITES ยังได้จัดพะยูนไว้ในบัญชี Appendix 1 ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน

ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ ด้วย (กะวิ, 2545 อ้างถึงใน กาญจนา, 2547) และในปัจจุบัน แหล่งที่พบว่ายังมีพะยูนอยู่มากที่สุดของไทย คือ บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง

ด้วยจำนวนที่เหลืออยู่ไม่มากของพะยูนนี้ ทำให้คนไทยเริ่มเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์พะยูนมากขึ้น โดยได้มีการวางแผนและจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์พะยูน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวางแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพะยูนอย่างจริงจัง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย