Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เส้นทางติดต่อระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาสมัยฟูนัน
พุทธศาสนาสมัยทวาราวดี
พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย
พุทธศาสนาสมัยลพบุรี
พุทธศาสนาสมัยลานนา
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ลานนา
พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
การปกครองคณะสงฆ์ และศิลปกรรม
พระมหาธรรมราชาลิไทกับพุทธศาสนา
พุทธศาสนาสมัยอยุธยา
พุทธศาสนาสมัยธนบุรี
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

การปกครองคณะสงฆ์ และศิลปกรรม

1. ด้านการศึกษา ไทยได้รับพระไตรปิฎก พร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาครบบริบูรณ์จากลังกา การออกเสียงภาษามคธของพระสงฆ์ไทยก็ถูกต้องชัดเจนตามแบบลังกา ส่วนคัมภีร์เหล่านั้นแต่เดิมตกหล่นสูญหายไปมาก แม้จะมีอยู่แล้วครั้งชนชาติมอญสมัยทวาราวดี แต่ภายหลังมาครบในสมัยสุโขทัยเมื่อได้รับจากลังกา ซึ่งเป็นภาษาบาลีอักษรสิงหล แล้วมาถ่ายทอดเป็นอักษรขอมที่ไม่ใช่อักษรไทยก็เพราะเหตุ 2 ประการ คือพระไตรปิฎกฉบับเดิมเป็นอักษรขอมสมัยลพบุรี และอักษรไทยสมัยนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะถ่ายทอดภาษาบาลีได้ คณะสงฆ์จึงเรียนพระพุทธพจน์ในอักษรขอมมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งรัตนโกสินทร์

 

2. การปกครอง อิทธิพลลังกาวงศ์ทำให้มีสมณศักดิ์ขึ้น ซึ่งไม่เคยมีในอินเดีย แต่มามีในลังกา ทำให้ไทยรับอิทธิพลลังกามาด้วย ในชั้นเดิมมี 2 ตำแหน่ง คือสวามี และมหาสวามี ส่วนชื่อสมณศักดิ์ แตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติของพระเถระ ไทยได้ปรับปรุงสมณศักดิ์เสียใหม่เป็นครั้งแรก มี 5 ตำแหน่ง คือ 1. ครูบา 2. เถระ 3. มหาเถระ 4. สังฆราช 5. สงฆ์ปรินายกสิทธิ์

3. อิทธิพลของพุทธศาสนา สมัยนั้นทำให้คนชั้นสูงและราษฎรสามัญสนใจในการรักษาศีล ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน โอบอ้อมอารี มีภราดรภาพต่อกัน ในสุโขทัยไม่มีทาสเลย ระบบทาสพึงมีในสมัยอยุธยา

4. ด้านศิลปะ ไทยได้พระพุทธสิหิงค์มาจากลังกา ซึ่งเป็นแม่แบบของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีความสวยงามมากและได้รับการยกย่องด้านความสวยงามมาจนถึงปัจจุบัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com