Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เส้นทางติดต่อระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาสมัยฟูนัน
พุทธศาสนาสมัยทวาราวดี
พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย
พุทธศาสนาสมัยลพบุรี
พุทธศาสนาสมัยลานนา
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ลานนา
พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
การปกครองคณะสงฆ์ และศิลปกรรม
พระมหาธรรมราชาลิไทกับพุทธศาสนา
พุทธศาสนาสมัยอยุธยา
พุทธศาสนาสมัยธนบุรี
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

พระมหาธรรมราชาลิไทกับพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ดังนี้

1. การศึกษา พระมหาธรรมราชาลิไททรงศึกษาภาษามคธและพระไตรปิฎกสมัยยังทรงพระเยาว์กับคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียง เช่น พระอโนมทัสสี พระสารีบุตร และราชบัณฑิตอุปเสน เป็นต้น จนแตกฉาน ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง เตภูมิกถา ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2455 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเปลี่ยนชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “ไตรภูมิพระร่วง”

2. เรื่องคณะสงฆ์ พระเจ้าลิไท ทรงทูตไปนิมนต์คณะสงฆ์ลังกา ซึ่งมีสำนักอยู่ที่พม่า และมีสมณศักดิ์เป็นมหาสวามี มาอยู่วัดป่ามะม่วง (สุโขทัย) เรียกว่า สังฆราชลังกา พระเจ้าลิไททรงมีความเลื่อมใส จึงเสด็จออกผนวช ทรงเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่ออกผนวช พิธีผนวชทำเป็น 2 ตอน ตอนบรรพชาเป็นสามเณรทำในพระราชมณเฑียรต่อหน้าพระสุวรรณปฏิมา (พระทองคำ) ก่อนบรรพชา ทรงเพศเป็นดาบส ทรงปฏิญาณท่ามกลางสงฆ์ว่า ทรงปรารถนาพระโพธิญาณในอนาคต ทรงอุปสมบทที่วัดป่ามะม่วง (อัมพวนาราม) ต่อมาทรงปริวัตรเพศเป็นคฤหัสถ์ขึ้นครองราช เพราะคณะอำมาตย์ทูลอ้อนวอน

 

ทรงอุทิศพระราชมณเฑียรให้เป็นที่สอนพระปริยัติธรรมแก่ ภิกษุสามเณร จึงเป็นโรงเรียนไทยแห่งแรก และเป็นแบบอย่างถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์สืบมา

4. ทรงหล่อพระพุทธรูปหลายชุด ครั้งที่สำคัญ คือชุดพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ปฏิมากรรมสมัยนี้นิยมทำนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเสมอกัน ส่วนสุโขทัยยุคก่อน นิ้วพระหัตถ์และพระบาทไม่เสมอกัน

5. พระเจ้าลิไท นอกจากแตกฉานในพุทธศาสนาแล้ว ยังแตกฉานในโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ ทรงทำพิธีทางไสยศาสตร์หล่อเทวรูปชุดสำคัญหลายองค์ เช่น รูปพระอิศวร พระนารายณ์และพระอุมาขนาดใหญ่กว่าคน ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com