Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอนุรักษ์คัมภีร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาท และมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย มีจุดกำเนิดมาจากไหน ใครเป็นเจ้าของศาสนา และเนื้อหาของคำสอนนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง รวมทั้งสามารถนำคำสอนนั้นมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในสังคมการศึกษานั้น สามารถย้อนรอยอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อแนวทางเป็นบรรทัดฐานที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ โดยที่ผู้มุ่งศึกษาควรจะต้องเข้าใจ ถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาว่า การค้นคว้านี้ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากตำราต่าง ๆที่มีในประเทศไทย และมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น โดยมีเนื้อหาสาระการกำเนิดของพระพุทธศาสนาที่ถือกำเนิดในประเทศอินเดียในครั้งแรก ได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งวิวัฒนาการต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาในสมัยต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างไร

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เส้นทางติดต่อระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาสมัยฟูนัน
พุทธศาสนาสมัยทวาราวดี
พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย
พุทธศาสนาสมัยลพบุรี
พุทธศาสนาสมัยลานนา
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ลานนา
พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
การปกครองคณะสงฆ์ และศิลปกรรม
พระมหาธรรมราชาลิไทกับพุทธศาสนา
พุทธศาสนาสมัยอยุธยา
พุทธศาสนาสมัยธนบุรี
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com