ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอนุรักษ์คัมภีร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาท และมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย มีจุดกำเนิดมาจากไหน ใครเป็นเจ้าของศาสนา และเนื้อหาของคำสอนนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง รวมทั้งสามารถนำคำสอนนั้นมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในสังคมการศึกษานั้น สามารถย้อนรอยอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อแนวทางเป็นบรรทัดฐานที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ โดยที่ผู้มุ่งศึกษาควรจะต้องเข้าใจ ถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาว่า การค้นคว้านี้ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากตำราต่าง ๆที่มีในประเทศไทย และมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น โดยมีเนื้อหาสาระการกำเนิดของพระพุทธศาสนาที่ถือกำเนิดในประเทศอินเดียในครั้งแรก ได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งวิวัฒนาการต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาในสมัยต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างไร

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เส้นทางติดต่อระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาสมัยฟูนัน
พุทธศาสนาสมัยทวาราวดี
พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย
พุทธศาสนาสมัยลพบุรี
พุทธศาสนาสมัยลานนา
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ลานนา
พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
การปกครองคณะสงฆ์ และศิลปกรรม
พระมหาธรรมราชาลิไทกับพุทธศาสนา
พุทธศาสนาสมัยอยุธยา
พุทธศาสนาสมัยธนบุรี
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

บรรณานุกรม

  • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย. วศิน อินทสระ, สำนักพิมพ์บรรณาคาร กรุงเทพฯ: 2535
  • อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในเอเซียอาคเนย์. ผศ. สิริวัฒน์ คำวันสา.สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ: 2522
  • พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย. เสทื้อน. พระนคร: คลังวิทยา, 2505.
  • ประวัติศาสตร์-โบราณคดีและพระพิมพ์สมัยศรีวิชัย ลพบุรี ขอม และอู่ทอง. พระนคร: วิทยา, 2512.
  • แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. เสถียรโกเศศ, สำนักพิมพ์บรรณาคาร, กรุงเทพฯ: 2515.
  • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ภาค 2. พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,กรุงเทพฯ. 2540.
  • พระ กฤษดา ธมฺมโหสโก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย