ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

พุทธศาสนาสร้างสรรค์อารยธรรมแก่โลก

      อารยธรรม หมายถึง การพัฒนาวัฒนธรรมทั้งทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจที่เจริญสูงสุด พระพุทธศาสนาส่งเสริมอารยธรรมทางจิตใจ โดยใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นข้อเท็จจริง นอกจากจะสร้างสรรค์อารยธรรมแล้ว ก็ยังสร้างความสงบสุขให้กับโลกด้วย ดังนี้

ด้านการปกครอง
การปกครองระบอบราชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ มีอำนาจเด็จขาดเพียงผู้เดียว พระพุทธศาสนาส่งเสริมหลักธรรม ในการปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่

  • ทศพิธราชธรรม คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ
  • จักรวรรดิวัตร หน้าที่ประจำสำหรับผู้ปกครอง 5 ประการ

ด้านการศึกษา
พระพุทธศาสนาส่งเสริมและยกย่องผู้มีความรู้ คนที่มีปัญญา ในทางธรรมมีไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นอกจากนั้นยังสอนให้ใช้หลักธรรม อริยสัจ 4 ในการหาข้อเท็จจริงและการดำเนินชีวิต

ด้านศิลปกรรมและประเพณี
การสร้างศิลปกรรมต่างๆ เกิดขึ้นได้มาจากแรงจูงใจและแรงศรัทธาก่อให้เกิดงานด้านสถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ ประติมากรรม พุทธรูป จิตกรรม ภาพวาดฝาผนัง และวรรณกรรม คือบทกวีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวรรณกรรมอื่น ๆ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อพุทธศาสนา คือ การเกิด การตาย ประเพณีต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ศาสนพิธี จนเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นศาสนาประจำชาติ

ด้านจิตใจ
พระพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีละเว้นความชั่ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนเราจะดีหรือเลว มิได้อยู่ที่วรรณะ แต่อยู่ที่การกระทำ ใครมีศีลธรรมก็เชื่อได้ว่าเป็นคนดี” พระพุทธศาสนาสอนให้ทำบุญทำได้ 10 ประการ คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือผู้อื่น ฟังธรรม แสดงธรรม แบ่งส่วนบุญให้แก่ผู้อื่น ทำความเห็นให้ตรง ซึ่งเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ด้านสังคม
สังคมที่เจริญแล้วเป็นสังคมที่สงบสุข เคารพกฎเกณฑ์ ประกอบสัมมาชีพ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เคารพสิทธิและหน้าที่ ในทางพุทธศาสนามีสอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติดีเช่นกัน เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรธิดา พึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่อกันให้ถูกต้องเหมาะสม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย