ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์

จิตวิทยาพัฒนาการ

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์
จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น (Adolescence)
จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)
จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)

ถอดความสดจาก Lecture

จิตวิทยา คืออะไร
จิตวิทยา เป็นศาสตร์ (logos) แขนงหนึ่ง เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ ในปี 1879 เปลี่ยนจิตยา จากศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ ปัจจุยันเชื่อว่าพฤติกรรมเป็นตัวแทนว่าจิตคิดอย่างไร เพราะฉะนั้นจึงแบ่งเป็น

1.พฤติกรรมภายนอก (Overt)
2.พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ตัวเราที่รู้ ที่คนอื่นจะรู้ยากมาก รวมถึง ความคิด ความรู้สึก โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ การสังเกตุ โดยการสังเกตภายนอก แล้ว infer อย่างสมเหตุสมผลว่าพฤติกรรมภายในควรเป็นอย่างไร

เป้าหมายของศาสตร์

1.เข้าใจ
2.อธิบาย
3.ทำนาย และทดสอบยืนยันว่าสิ่งที่อธิบายแล้ว
4.ควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติได้

ยกตัวอย่าง Asby ได้อธิบายพฤติกรรมของเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่ Rocking และ โขกหัว เนื่องจากว่าขาด Attachment จึงเกิดพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ ได้แก่ Rocking เมื่อ Rocking แล้วได้รับการอุ้มจึงเกิด Learning ทำให้ Rocking ตามมา ซึ่งเข้าใจ และอธิบายแล้วก็ทำการทำนาย โดยใส่ปัจจัยนั้นเข้าไป แล้วดูว่าเกิดพฤติกรรมตามที่ได้อธิบายไว้หรือไม่

การบริหาร คืออะไร
การบริหาร ตามนิยามของ Peter F, Ducker ก็คือ การทำให้งานดำเนินการไปตามหน้าที่ (Function) ของมันด้วยความรับผิดชอบ โดยมีระเบียนกฎเกณฑ์ (Discipline) และงานได้ดำเนินไปจนประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติของคนเก่งงาน (Task Ability)

1.มีความรู้และความชำนาญในงานนั้น
2.มีความรับผิดชอบสูง
3.รวดเร็ว ถูกต้อง
4.มองการณ์ไกล มี vision มองว่า งานที่ทำวันนี้ จะดีกว่าพรุ่งนี้ คือมี CQI

คุณสมบัติของการเก่งคน (Social Ability)

1.เข้าใจตน เข้าใจคนอื่น
2.ปรับตน ปรับคนอื่น

หลักการที่จะนำใช้ คือ

1.คิดเชิงบวก
2.นำใจเขา มาใส่ใจเรา

เก่งคิด (Conceptual Ability)

1.คิดวางแผน (Planning) คือการคิดไว้ล่วงหน้า และตอบ 5 W 2 H ทั้งแผนระยะสั้นระยะยาว รวมถึงแผนกลยุทธ์
2.คิดแก้ปัญหา (Problem Solving) ถ้าสามารถที่จะแก้ปัญหาในขอบอำนาจของตนได้
3.คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หรือสิ่งใหม่ในองค์กร (แม้จะเก่าจากที่อื่น)

ปัญหาของคน แบ่งเป็น

1.Fact แก้ได้โดยนำข้อมูลมานำเสนอว่าความจริงคืออะไร
2.Emotion แก้โดยปล่อยให้เวลาให้ผ่านไป เพื่อให้อารมณ์เย็นลง
3.Benefit แก้โดยใช้ Negotiation , Mediation

สรุปในเรื่องจิตวิทยาการบริหาร

1.ทราบหลักการบริหารงานทั่วไป
2.เข้าใจหลักการของความเป็นผู้นำ (Leadership)
3.การจูงใจ (Motivation)
4.เทคนิคการแก้ปัญหา

ทักษะการบริหาร (Management Skill)

หัวหน้า (Head)
คือคือคนที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีคน และงานในความรับผิดชอบ เพื่อนำพาให้งานบรรลุความสำเร็จ ถ้าเป็นหัวหน้าต้องสั่งสมความเป็นผู้นำ โดยมีหลักการสั่งสมความเป็นผู้นำ อย่างน้อย 5 ประการ

 1. หลักการบริหารงานทั่วไป
 2. หลักการบริหารคน (Managing People) หรือหลักเก่งคน ได้แก่ Treat คนให้ดี ให้เกียรติคน และเห็นค่าของลูกน้อง
 3. หลักการบริหารตน (Self Management) สรุปได้ ต้องพัฒนาตัวเอง อย่างน้อย 3 ภูมิ ได้แก่
  - ภูมิรู้ ต้องรู้เรื่องนั้นที่ดี คือดีที่จะตอบปัญหาของลูกน้องได้
  - ภูมิธรรม มีคุณธรรม และคุณธรรมที่สำคัญคือ คือ ความยุติธรรม และห้ามเสีย 2 เรื่อง คือ เสียเรื่องเงิน และเรื่องชู้สาว
  - ภูมิฐาน หรือบุคลิกภาพ (บุคคล + เอกภาพ ) ของผู้นำ โดย ต้องภูมิใจในหน้าตา ปรับแต่งให้เหมาะสมตาม Norm และเดินสายกลาง การพูดจา
 4. หลักการบริหารอารมณ์ (Managing Emotion)
 5. หลักการบริหารเวลา

ผู้นำ (Leader)
คือสภาะที่อยู่ในตัว คือบุคคลใดๆก็ได้ที่มีความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น (ได้แก่ พูดแล้ว มีคนฟัง ฟังแล้วเชื่อ เชื่อและทำตาม)

Good Leader

 • ตระหนักว่าความคิดต่างๆควรมาจากกลุ่ม
 • ไม่จำเป็นต้องตำหนิ ความไม่ดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย