ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์

จิตวิทยาพัฒนาการ

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์
จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น (Adolescence)
จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)
จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

จิตวิทยาพื้นฐาน

ชนิดของการแสดงออกที่เหมาะสม

  1. การแสดงออกในเหตุการณ์ทั่วไปเป็นการแสดงออกโดยตรงถึง ความเชื่อ ความรู้สึก ความคิดเห็นตามสิทธิ ได้แก่ การเชื้อเชิญ การขอความช่วยเหลือ การตอบปฏิเสธ
  2. การแสดงถึงความเห็นใจ เป็นการแสดงแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกต้องการให้คู่สนทนา ได้แก่ การปลอบใจ การเสนอเข้าช่วยเหลือ
  3. การแสดงออกแบบเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ใช้ เพื่อวัตลุประสงค์ในการหยุดการกระทำของผู้อื่นว่า เขาทำอะไร แสดงออกอย่างไร เกิดผลกระทบอย่างไร และควรจะปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  4. การแสดงออกโดยเปลี่ยนสรรพนามเป็น “ฉัน” เป็นการพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของเราโดยใช้คำว่า “ฉัน” เพื่อแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความต้องการส่วนตัวโดยไม่ทำให้คู่สนทนาได้รับความไม่สบายใจ

ในเชิงของการตำหนิหรือคุกคามสิทธิและความรู้สึกส่วนตัวของเขา เช่น ใช้คำว่า “ฉันรู้สึกอึดอัดใจ ถ้าจะขอร้องให้คุณเข้าประชุมด้วยกันทุกครั้ง ฉันรู้ว่าคุณก็คงมีงานอื่นๆทำอยู่ แต่ที่ประชุมต้องการความคิดเห็นคุณ คุณมัวแต่ไปทำงานอื่นๆจนไม่ยอมเข้าประชุม”

หลักพื้นฐานของการฝึกการแสดงออกที่เหมาะสม

โดยทั่วไปในการฝึกการแสดงออกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมจะยึดหลักใหญ่ ๆ 4 ประการ ได้แก่

  1. ฝึกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการแสดงออกที่เหมาะสม การแสดงออกแบบก้าวร้าว และการแสดงไม่กล้าแสดงออก
  2. ฝึกให้เห็นความแตกต่างและยอมรับในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
  3. ฝึกคิดเพื่อช่วยขจัดความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกที่เหมาะสม เช่น ความคิดที่ไร้เหตุผล ความวิตกกังวลมากเกินกว่าเหตุ ความรู้สึกผิดที่รุนแรง ความโกรธฉุนเฉียว
  4. ฝึกการพัฒนาทักษะการแสดงออกที่เหมาะสม โดยวิธีการฝึกปฏิบัติจริง

คนเราเกิดมาย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน ผู้ที่จะเป็นผู้นำควรจะต้องเรียนรู้จิตวิทยา เพื่อที่จะทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมแตกต่างกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งมีการแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อจะได้สามารถชักจูง ชี้แนะ และแก้ไขพฤติกรรมผู้ตามให้เป็นไปตามต้องการสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกันได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำที่สามารถนำหลักจิตวิทยามาใช้รวมทั้งใช้หลักธรรมในการปกครอง มีความยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ จึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างแท้จริง ลักษณะของจิตมนุษย์
ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Basic human Needs)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
สาเหตุทำให้บุคคลไม่กล้าแสดงออก
สาเหตุที่ทำให้บุคคลแสดงออกแบบก้าวร้าว
ชนิดของการแสดงออกที่เหมาะสม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย