ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

บัว

 

     คติความเชื่อเรื่องบัวเป็นคติความเชื่อที่เกิดขึ้นพร้อมกับศาสนา ไทยรับเอาคติความเชื่อดังกล่าวมาจากประเทศอินเดียโดยมีพุทธศาสนาเป็นแกนนำเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว จากเรื่องราวของดอกบัวในพุทธประวัติ ชาดก ตำนานและพระสูตรต่างๆ จนเป็นคติความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยตั้งแต่อดีต และยังคงได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ อันเป็นการดำเนินชีวิตตามหลักของศาสนา

คติความเชื่อเรื่องบัว
รูปแบบบัว
การใช้ฐานบัวกับอาคารพระอุโบสถและพระวิหาร
บัวองค์ประกอบเจดีย์ และพระปรางค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย