วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ใบพายเขาใหญ่

ลักษณะทั่วไปของใบพายเขาใหญ่
การศึกษาสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งเจริญเติบโต

ลักษณะทั่วไปของใบพายเขาใหญ่

      ใบพายเขาใหญ่ Cryptocoryne balansae Gagnepain, 1941 พบในบริเวณที่เป็นลำธาร ที่พื้นเป็นทรายหรือบริเวณรอยแยกของหินที่มีทรายปกคลุมอยู่ ใบพายเขาใหญ่จะมีรากแก้วหยั่งลึกตั้งตรงและมีรากฝอยแตกแขนงจำนวนมาก ลำต้นมีลักษณะเป็นเหง้าหรือไหลสั้น ๆ ใบเป็นใบเดี่ยวแยกออกจากลำต้นเป็นกอ ในช่วงฤดูฝน ระดับความลึกของน้ำในลำธารมากประมาณ 1.0-1.5 เมตร ใบของใบพายเขาใหญ่จะมีสีเขียวอมน้ำตาลหยักเป็นลอนพริ้วไปตามกระแสน้ำ ความยาวของใบประมาณ 50-70 เซนติเมตร ในช่วงปลายฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน ระดับน้ำจะลดลง ใบที่อยู่ใต้น้ำมีสีเขียวมะกอกหรือน้ำตาล ก้านใบมีสีแดงเรื่อๆ ความยาวของใบประมาณ 10-20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 10-30 มิลลิเมตร ต้นที่เจริญเติบโตอยู่บนบก ใบมีสีเขียวลักษณะเป็นรูปไข่ยาว 5-10 เซนติเมตร กว้างประมาณ 10 มิลลิเมตร และเกิดดอกมีช่อดอกยาว 10-25 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อแบบ Spadix มีกาบดอกหุ้มช่อดอกไว้ทั้งหมด ปลายบิดเป็นเกลียวมีสีน้ำตาลแดง มีจุดสีม่วงจำนวนมากภายในกาบดอก

ผลผลิตมวลชีวภาพของใบพายเขาใหญ่ (Cryptocoryne balansae)

จากการศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพโดยน้ำหนักสดของใบพายเขาใหญ่ โดยใช้แปลงตัวอย่างขนาดเนื้อที่ 1 ตารางฟุต สุ่มเก็บตัวอย่างใบพายเขาใหญ่ ตัดตัวอย่างต้นใบพายเขาใหญ่เฉพาะส่วนที่เหนือโคนต้นขึ้นมา พบว่า มีผลผลิตมวลชีวภาพสูงสุดในเดือนกันยายน (น้ำหนักสดเฉลี่ย 304 กรัมต่อตารางฟุต) ต่ำสุดในเดือนมีนาคม (น้ำหนักสดเฉลี่ย 46 กรัมต่อตารางฟุต) โดยมีค่าเฉลี่ยต่อปี 165.50 กรัมต่อตารางฟุต

สำหรับความยาวเฉลี่ยของใบพบว่ามีความยาวตั้งแต่ 21.22 – 41.74 ซม. ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม เป็นช่วงหน้าแล้ง มักจะพบต้นที่อยู่บนบก จึงมีความยาวเฉลี่ยของใบน้อย (21.22 ซม.) ในขณะที่เดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำมีความลึก ส่วนใหญ่จะพบต้นใต้น้ำ จึงมีความยาวเฉลี่ยของใบมากกว่าช่วงอื่น ๆ ของการเก็บตัวอย่าง (41.74 ซม.)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย