ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น

ความสำคัญของภาษาถิ่น
ความเป็นมาของภาษาถิ่น
ประเภทของภาษาถิ่น
คุณค่าของภาษาถิ่น

ความเป็นมาของภาษาถิ่น

ภาษาถิ่นถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของท้องถิ่น โดยจะมีความโดดเด่นของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงสาเหตุของการถือกำเนิดภาษาถิ่น ไว้ ดังนี้ ระวีวรรณ อินทร์แหยม (2542, หน้า 12-20) กล่าวว่า ภาษาถิ่นได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ

  1. ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ในชั่วชีวิตของแต่ละคนจึงมักจะไม่ค่อยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ของภาษา สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการออกเสียงแต่ละเสียง คือ ในระยะเริ่มแรกของการเรียนภาษาแรกของแต่ละคน เราจะเรียนด้วยวิธีการเลียนแบบ และการเลียนแบบนั้นไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม ก็จะทำให้เหมือนแบบจริงๆ ทุกอย่างย่อมไม่ได้ ในเรื่องของการออกเสียงพูดของเด็กก็เช่นเดียวกัน เด็กที่เลียนแบบพ่อแม่หรือผู้ที่ใกล้ชิดย่อมมีการผิดเพี้ยนไปบ้าง ถ้าหากเด็กออกเสียงผิดเพี้ยนไปมาก จนเป็นที่สังเกตได้ชัดก็จะได้รับการแก้ไขให้ออกเสียงใหม่ให้ถูกต้อง แต่ถ้าเด็กออกเสียงผิดเพี้ยน ไปเล็กน้อยแล้วไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง นานๆ ไปหลายๆ ชั่วคน การผิดเพี้ยนเล็กๆ น้อยๆ นี้ ก็จะมากขึ้น จนเสียงบางเสียงกลายไป
  2. การขาดการติดต่อกันระหว่างผู้ที่พูดภาษาเดียวกัน เมื่อภาษาที่กลุ่มคนหนึ่งใช้เปลี่ยนแปลงไป คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้ ต่างฝ่ายต่างก็เปลี่ยนแปลงของตนไป ผลก็คือ ภาษาเดียวกันของคนต่างกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงไปคนละอย่าง ดังนั้น ถ้าคนมีโอกาสติดต่อกัน น้อยเท่าไร ก็จะทำให้พูดภาษาต่างกันมากขึ้นเท่านั้น
  3. การเปลี่ยนแปลงของเสียงแต่ละเสียงไปตามกาลเวลานั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบสม่ำเสมอ มีแบบแผน และมีกฎเกณฑ์ ดังนั้นถึงภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ก็ยังทำให้ผู้ที่ พูดภาษาถิ่นแต่ละถิ่นฟังกันรู้เรื่อง

  นอกจากนี้ ฉันทัส ทองช่วย (2535, หน้า 19-22) กล่าวว่า ภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยที่เกิดจากการแปรของภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งสาเหตุของการเกิดภาษาถิ่นมีดังนี้

  1. การย้ายที่อยู่ของกลุ่มผู้ใช้ภาษา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาษาใดภาษาหนึ่งกลายเป็น ภาษาถิ่น เพราะว่าผู้ใช้ภาษาที่ย้ายถิ่นที่อยู่ออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ได้พบปะสังสรรค์กับกลุ่มชนอื่น รวมทั้งได้มีการประดิษฐ์คิดค้นผลผลิตทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาเรียนรู้ เงื่อนไขเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาทุกด้าน เมื่อกลุ่มผู้ใช้ภาษาได้ย้ายถิ่นที่อยู่ออกไปห่างจากถิ่นเดิม หรือชุมชนเดิมของตนเป็นเวลานานๆ ทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน ลักษณะของภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชุมชนใหม่ก็จะค่อยๆ แตกต่างออกไป จากภาษาที่เคยใช้กันมาแต่เดิม จนกระทั่งเกิดเป็นภาษาถิ่นซึ่งเป็นภาษาย่อยที่เกิดการแปรของภาษาใดภาษาหนึ่ง
  2. สภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ กลุ่มผู้ใช้ภาษาที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศแตกต่างกัน เช่น อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม อาศัยอยู่บนเนินเขาในป่าใหญ่ที่ไม่มีถนนหนทางตัดผ่าน อาศัยอยู่ริมทะเลที่มีสัตว์น้ำชุกชุม และอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่ได้รับ การดัดแปลงอย่างสวยงามอย่างย่านชุมชนเมือง เป็นต้นกลุ่มผู้ใช้ภาษาที่แต่เดิมใช้ภาษาเดียวกันมาก่อนแล้วต่อมาได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ ซึ่งต่างกันดังกล่าวมานานๆ เข้าจะใช้ภาษาแตกต่างกันเป็นคนละถิ่นได้ เพราะกลุ่มชนดังกล่าวจะมีอาชีพต่างกัน นอกจากนี้กลุ่มชนดังกล่าวจะมีสภาพความเป็นอยู่ในระบบของวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน
  3. การรับอิทธิพลจากภาษาอื่น เช่น ภาษาของกลุ่มชนอื่น หรือภาษาต่างประเทศจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง ท้องถิ่นใดก็ตามที่มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ เช่น ชาวไทยถิ่นใต้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาษาถิ่นไทยภาคใต้ของกลุ่มชนชาวไทยดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากภาษามลายูทั้งทางด้านคำ การออกเสียงคำ และการเรียงลำดับของคำเข้าเป็นวลีหรือประโยคอย่างเห็นได้ชัดเจน
  4. การเปลี่ยนแปลงโดยภาวะทางธรรมชาติของภาษา โดยภาวะทางธรรมชาติภาษา จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ใช้ภาษาได้รับการศึกษาดีขึ้น มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมด้านต่างๆ ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาตามมา เช่น มีคำเกิดขึ้นใหม่ มีการใช้สำนวนโวหารที่แปลกใหม่และสลับซับซ้อน คำบางคำ ที่เคยใช้กันมาแต่เดิมกลับเสื่อมความนิยมลงไป คำบางคำเป็นคำที่สังคมเลิกใช้กลายเป็นภาษา ที่ตายไปแล้วตามกาลเวลา

    ดังนั้น สาเหตุที่ทำให้ภาษาถิ่นถือกำเนิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น อาจมีปัจจัยและสาเหตุ ที่เกี่ยวข้อง คือ ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การย้ายที่อยู่ของกลุ่มผู้ใช้ภาษา สภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ และการเปลี่ยนแปลงโดยสภาวะทางธรรมชาติของภาษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย