Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น

ความสำคัญของภาษาถิ่น
ความเป็นมาของภาษาถิ่น
ประเภทของภาษาถิ่น
คุณค่าของภาษาถิ่น

ประเภทของภาษาถิ่น

นักวิชาการได้แบ่งประเภทของภาษาไว้หลายประเภท ดังนี้

กาญจนา คูวัฒนะศิริ (2542, หน้า 25) แบ่งภาษาถิ่นตามภูมิศาสตร์ หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษานั้นอาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทย มีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

  1. ภาษาถิ่นเหนือ ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
  2. ภาษาถิ่นอีสาน ได้แก่ ภาษาที่พูดในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เป็นต้น
  3. ภาษาถิ่นใต้ ได้แก่ ภาษาที่พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี พัทลุง ภูเก็จ พังงา เป็นต้น
  4. ภาษาถิ่นกลาง ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดในจังหวัดทางภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งบางตำราก็ไม่ได้จัดให้เป็นภาษาถิ่น เพราะถือว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยกรุงเทพฯ อันเป็นภาษาไทยมาตรฐาน

ระวีวรรณ อินทร์แหยม (2542, หน้า 22) แบ่งภาษาถิ่นออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. ภาษาถิ่นกลาง คือ ภาษาที่ใช้อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ภาคกลาง
  2. ภาษาถิ่นเหนือ คือ ภาษาที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่นทางภาคเหนือ
  3. ภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ภาษาที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
  4. ภาษาถิ่นใต้ คือ ภาษาที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้

จากการแบ่งภาษาถิ่นตามทัศนะของนักวิชาการ สรุปได้ว่า ภาษาถิ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ ภาษาถิ่นเหนือ อีสาน ใต้ และกลาง ซึ่งแต่ละภาษาจะแบ่งตามลักษณะของภูมิภาคที่บุคคลดำรงอยู่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com