ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น

     วัฒนธรรมทางภาษานับเป็นความเจริญงอกงามที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อกลางในการแสดงความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา มีพัฒนาการ ในการสื่อความหมายด้วยวิธีการอันหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้นๆ ด้วย

ภาษาถิ่น ถือได้ว่าเป็นภาษาเฉพาะในแต่ละถิ่น ซึ่งนักวิชาการให้ความหมายของภาษาถิ่นไว้ ดังนี้

ฉันทัส ทองช่วย (2534, หน้า 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาย่อยของภาษาเดียวกันที่ใช้พูดแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ ที่ผู้พูดภาษานั้นๆ อาศัยอยู่ เช่น ภาษาไทยถิ่นสงขลา ภาษาไทยถิ่นสุพรรณบุรี ภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี เป็นต้น ภาษาย่อยดังกล่าวเรียกว่า ภาษาถิ่น

กาญจนา คูวัฒนะศิริ (2542, หน้า 4) อธิบายว่า ภาษาถิ่น (dialect) หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ ที่ผู้พูดภาษานั้นๆ อาศัยอยู่ หรือภาษาที่พูดในหมู่ชนชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังหมายถึงภาษาที่ใช้พูดกันในวงอาชีพหนึ่งๆ ก็ได้

ระวีวรรณ อินทร์แหยม (2542, หน้า 4) อธิบายว่า ภาษาถิ่น คือ ภาษาที่พูดกันอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย ดังนั้น ภาษาถิ่น คือ ภาษาที่ใช้พูดกันแต่ละท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

ความสำคัญของภาษาถิ่น
ความเป็นมาของภาษาถิ่น
ประเภทของภาษาถิ่น
คุณค่าของภาษาถิ่น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย