ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์

การพัฒนาความเป็นมนุษย์ ด้วยประสาทสุนทรียศาสตร์และ DICECS Cycle

นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

3

วรรณกรรมดี ๆ นำไปสู่การเกิดฐานคิดดี ๆ (คุณธรรม) นำไปสู่วัตรปฏิบัติที่ดี ๆ (จริยธรรม)

ประสบการณ์สุนทรีย หรือ Aesthetic Experience ที่เกิดขึ้นจากการได้อ่านและวิจารณ์งานวรรณกรรม ได้สัมผัสและวิจารณ์งานจิตรกรรมที่มีความหมาย คือสิ่งที่ทำให้คนเราพัฒนาตัวตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือความรู้ที่ Dr. Johanna Shapiro ได้นำเสนอสู่วงการแพทยศาสตร์ศึกษา

Dr. Jesse Prinz ศาสตราจารย์ด้านปรัชญา แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ชาเปล ฮิลล์ ซึ่งให้ความสนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการด้านคุณธรรมของมนุษย์มานาน ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Perspectives on Imitation: From Cognitive Neuroscience to Social Science (2005) ว่า

“พัฒนาการด้านคุณธรรมของมนุษย์ จำเป็นต้องอาศัยพัฒนาการของอารมณ์ หลายคนเชื่อว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) คือรากฐานอันเป็นที่มาของคุณธรรม แต่ในความเป็นจริง ความเจ็บปวด ความสะเทือนใจ คือสิ่งที่สำคัญกว่า และการซึมซับแบบอย่าง (Imitation) คือกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาการทางอารมณ์ และนำไปสู่พัฒนาการของคุณธรรม”

สิ่งที่ Dr. Jesse Prinz ค้นพบ และสิ่งที่ Dr. Johanna Shapiro ค้นพบ คือสิ่งเดียวกัน

การได้สัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ ความประทับใจ คือที่มาของคุณธรรมในจิตใจของเรา และสิ่งนี้คือ “ประสบการณ์สุนทรีย์” หรือ “Aesthetic Experience” นั่นเอง แนวคิดนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเคยเชื่ออยู่เดิม

เดิมเราเชื่อว่า คุณธรรมเกิดจากการที่คนเราได้เรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และความสามารถในการใช้ปัญญาหรือเหตุผลแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดตามที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งแนวคิดนี้อิงอยู่บนฐานทฤษฎีพัฒนาการของปัญญา (Cognitive Development) เป็นหลัก

ภายใต้แนวคิดนี้ เราจึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ซึ่งก็น่าจะได้ผล หากสิ่งที่ถูกหรือผิดนั้นมันมีความแตกต่างกันแบบขาวกับดำ แต่หากสิ่งนั้นมันมีความคลุมเครือแบบสีเทาๆ ล่ะ จะทำอย่างไร และในปัจจุบันสิ่งที่มีสีเทาๆ ก็มีมากขึ้นเสียด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่โต้แย้งแนวคิดการสอนคุณธรรมโดยวิธีสอนให้รู้ถูกผิดก็คือ การค้นพบของ Dr. Jay N. Giedd จากสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institute of Mental Health) ที่พบว่าสมองส่วนที่คนเราใช้ตัดสินความถูกผิดด้านคุณธรรม จริยธรรม (Prefrontal Cortex) นั้น จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคนเราอายุหลังยี่สิบปีไปแล้ว


สมองส่วนรู้ผิดรู้ชอบจะโตเต็มที่ตอนหลังอายุ 20 ปี

นั่นหมายความว่า การสอนคนที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปีให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และให้สามารถใช้เหตุผลหรือปัญญามาวิเคราะห์แยกแยะความถูกผิด จะไม่สามารถทำให้เกิดผลที่สมบูรณ์หรือมีคุณภาพได้ เพราะสมองของผู้เรียนยังไม่มีความสามารถพอ

บ้านเราสอนคุณธรรมและจริยธรรมเด็กโดยวิธีสอนให้รู้ว่าอะไรถูกผิด และให้ผู้เรียนจดจำกฎของคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ เพื่อที่เมื่อถึงเวลาเขาจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานในการวิเคราะห์จำแนกแยกแยะความถูกผิด จึงไม่แปลกที่คุณธรรมในเด็กของเราเริ่มมีปัญหาในปัจจุบัน

อาจมีบางท่านที่โต้แย้งว่า เราใช้วิธีการสอนแบบนี้มาแต่โบราณแล้ว ไม่เห็นมีปัญหาอะไร คนไทยก็มีคุณธรรม มีจริยธรรมมาตลอด ทำไมจะต้องไปทำตามทฤษฎีอะไรที่ใหม่ๆ ด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย