Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

การศึกษาเพื่อสันติภาพ

โดย บิช็อบคาร์ลอส ฟิลิเป ซีเมเนส เบโล

วัฒนธรรม
สันติภาพคืออะไร
การศึกษาเพื่อสันติภาพ
ขอบเขตของการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ขอบเขตของการศึกษาเพื่อสันติภาพ

วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพเป็นตัวบอกถึงการศึกษาในขอบเขตที่เป็นไปได้ต่อไปนี้ การศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน, การศึกษา เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและความเต็มใจในการยอมรับความแตกต่าง, การศึกษาด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการทะนุบำรุงสังคม, การศึกษาด้านสันติภาพและ ความปลอดภัยระหว่างประเทศ, การศึกษา, การติดต่อสื่อสารและการกระจายข้อมูล ความรู้อย่างเสรี, การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของจริยธรรมและการศึกษาเพื่อคุณค่าของคุณธรรม, ด้านความยุติธรรม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่วนขอบเขตอื่น ๆ ของการศึกษานั้นได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ของผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 2000(พ.ศ. 2543) ว่าการศึกษานั้นควรกระทำเพื่อก่อให้เกิดการนับถือในชีวิต, เพื่อต่อต้านความรุนแรง, เพื่อแบ่งปัน, เพื่อรับฟัง, เพื่อความเข้าใจ, เพื่ออนุรักษ์โลก และเพื่อฟื้นฟูความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระเบียบวิธีสำหรับการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ระเบียบวิธีในการศึกษาเพื่อสันติภาพนั้นมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาและหลักการที่กำหนดไว้ ควรเปิดกว้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการถกเถียงเพื่อส่งเสริมให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความร่วมมือกัน หลักสูตรจึงควรส่งเสริมให้คนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเป็นจริงของสังคม การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างเปิดกว้าง จริงใจ และถาวร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การรับรู้และการต่อต้านการแบ่งแยกทุกรูปแบบในโรงเรียน ในครอบครัว ในประเทศ และในโลก

การมีส่วนร่วมขององค์ประกอบทุกประการในสังคมในเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ

การศึกษาเพื่อสันติภาพและเพื่อวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพในโลกปัจจุบันควรให้ ประชาคมโลกอันได้แก่ บุคคล ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศาสนาและรัฐได้มีส่วนร่วม ด้วย

การศึกษาเพื่อสันติภาพหมายถึงการศึกษาสำหรับพลเมืองโลก นั่นคือการช่วยให้เกิด ความเข้าใจในเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งโลกและความจำเป็นที่จะเชื่อมต่อความแตกต่างระหว่าง คนรวยและคนจน, ระหว่างซีกโลกทางเหนือที่พัฒนาแล้วกับซีกโลกทางใต้ที่ด้อย พัฒนา, ระหว่างตะวันตกและตะวันออก ระหว่างคริสเตียนและอิสลาม หรือระหว่างอิสลาม กับฮินดู เพื่อที่จะเอาชนะความแตกต่างและการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ยังคงมีอยู่ในโลก โปรแกรมเรื่องวัฒนธรรมแห่งสันติภาพในโลกและการศึกษาเพื่อสันติภาพและเพื่อสิทธิ มนุษยชน จะช่วยให้จริยธรรมของมนุษยชาติหวนคืนสู่โลกในกระแสโลกาภิวัตน์ได้

มาปูโต, กรกฎาคม 2547

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com