วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

การวัดสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

ความแตกต่างของกัมมันตภาพรังสีในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
การสังเกตอวกาศในช่วงของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุ , แสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า , รังสี x และส่วนอื่นๆของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นจากกัมมันตภาพรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถอธิบายได้ในรูปของลำแสงโฟตอน ซึ่งเป็นอนุภาคที่ไม่มีมวล โดยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง แต่ละโฟตอนประกอบด้วยจำนวนพลังงานที่แน่นอน และกัมมันตภาพรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดเกิดจากโฟตอนเหล่านี้ โดยคลื่นวิทยุจะมีโฟตอนที่มีพลังงานต่ำ ไมโครเวฟจะมีพลังงานมากกว่าคลื่นวิทยุเล็กน้อย อินฟราเรดจะมีพลังงานมากว่าแสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า , อุลตราไวโอเลต และรังสี x และรังสีแกมมาจะมีพลังงานมากที่สุด

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่ในรูปพลังงาน , ความยาวคลื่น หรือความถี่

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่ในรูปพลังงาน , ความยาวคลื่น หรือความถี่ แต่ละวิธีการในการคิดที่เกี่ยวข้องกับสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความสัมพันธืกับวิธีการที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์ ความถี่จะวัดในหน่วยของรอบ/วินาที หรือ เฮิร์ต , ความยาวคลื่นจะวัดในหน่วยเมตร และพลังงานจะวัดในหน่วยอิเล็กตรอน-โวลต์(eV)

นักวิทยาศาสตร์ไม่นิยมให้คำตอบมีค่ายาวๆ จึงมีการคิดหน่วยที่จะแทนค่ายาวๆ เช่น 1,000 เมตร = 1 km นักวิทยาศาสตร์มักจะชอบหน่วยที่ทง่ายต่อการทำงานของพวกเขา ในวิชาดาราศาสตร์วิทยุ นักดาราศาสตร์มักจะชอบใช้ความยาวคลื่น หรือความถี่ เพราะว่าส่วนใหญ่ของคลื่นวิทยุเป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกในช่วง 1 cm – 1 km (30 GHz – 100 kHz) คลื่นวิทยุเป็นส่วนที่เด่นชัดที่สุดในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า นักดาราศาสตร์อินฟราเรดใช้ความยาวคลื่นในการอธิบายส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า พวกเขามักจะใช้หน่วยของความยาวคลื่นเป็นไมครอน หรือ 10-6 เมตร ดังนั้นจะได้ยินพวกเขากล่าวถึงความยาวคลื่นในช่วง 1-100 ไมครอนเป็นประจำ นักดาราศาสตร์ทางแสงใช้ความยาวคลื่นในรูปของ CGS ซึ่งเป็นระบบเมตริก มีหน่วยเป็น A0 (10-10 เมตร) ในระบบ SI แสงช่วงที่ตาสามารถมองเห็น มีหน่วยเป็น นาโนเมตร (10-9 เมตร) แสงสีม่วง , สีฟ้า , สีเขียว , สีเหลือง , สีส้ม และสีแดง จะมีความยาวคลื่นในช่วง 400-700 นาโนเมตร ความยาวคลื่นช่วงนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นแสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆของกัมมันตภาพรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่รอบๆตัวเรา ช่วงของอัลตราไวโอเลต , รังสี x และรังสีแกมมาในบริเวณของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีความยาวคลื่นน้อยมาก นักวิทยาศาสตร์จะอ้างถึงโฟตอนโดยใช้พลังงาน ซึ่งมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอน-โวลต์(eV) โดยกัมมันตภาพอุลตราไวโอเลตจอยู่ในช่วงพลังงาน 2-3 eV ถึง 100 eV โฟตอนของรังสี x จะมีพลังงานในช่วง 100 eV ถึง 100,000 eV โฟตอนของรังสีแกมมาจะมีพลังงานมากกว่า 100 keV

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย